Article thumbnail

Determinants of the burnout syndrome among the Prison Service employees in the Czech Republic

By Štěpánka Stolinová

Abstract

Diplomová práce se zabývá problematikou determinantů syndromu vyhoření u pracovníků Vězeňské služby ČR. Práce se skládá ze dvou částí, části teoretické a části praktické. Teoretická část se věnuje současnému systému vězeňství České republiky a příslušníkům vězeňské služby. Součástí je také charakteristika vězeňského prostředí, které může působit na psychiku pracovníků věznic. Dále se teoretická část věnuje syndromu vyhoření, jeho příčinám, diagnostice a léčbě. Empirická část práce se zaměřuje na vybrané dozorce a vychovatele ze dvou Věznic České republiky. Obsahuje kvalitativní výzkum, který je realizován pomocí metody polostrukturovaných rozhovorů.This diploma thesis is presenting the problem of burnout syndrome determinants in Prison Service staff. The thesis consists of two parts: theoretical and practical. The theoretical part deals with the current prison system of the Czech Republic and members of the Prison Service. It also includes the characteristics of the prison environment, which may influence prison's staff. The theoretical part also includes burnout syndrome, its causes, diagnosis and treatment. The empirical part of the thesis deals with selected guards and educators from two Prisons of the Czech Republic. It contains qualitative research, which is realized through the method of semi-structured interviews.Fakulta filozofickáStudentka představila způsob zpracování tématu závěrečné práce, metodologii a cíle. Zodpověděla zadané otázky z posudků a zdůraznila závěry práce

Topics: Vězeňská služba České republiky, vězeňství, společenský status, humanizace, syndrom vyhoření, resocializace, Internal guards service of the Czech Republic, prison service, social status, humanization, burnout syndrome, resocialization
Publisher: 'Univerzita Pardubice'
Year: 2018
OAI identifier: oai:dk.upce.cz:10195/70945
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • https://hdl.handle.net/10195/7... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.