Article thumbnail

Vývoj parametru doby přepravy pro přepravní toky prioritní pošty

By Daniel Salava, Kateřina Pojkarová and Libor Švadlenka

Abstract

The paper is focused on estimation of transit time development for postal transportation services, namely end-to-end services for single piece priority mail. There have been defined requirements by European Commission on postal measuring systems (for Quality of Service) with possibility of independent end-to-end measurement. The aim of this measurement is to estimate QoS by transit time of end-to-end services for single-piece priority mail provided to customer by domestic mail in each European country and by cross-border mail among European countries. The main objective of this paper is to research possible development of transit time parameters following from mentioned independent measurements. This development could relate to changes in some other indicators connected with layout and organization of logistic network, capacities for processing of concerned postal items and naturally ensuring the whole process of postal service provision. Using of analytic tools for expression of potential influences or dependences could create important supporting step as well. Measurement system created by sample of test postal items flows is based on real traffic mail flows on fixed postal transportation network. The results respect measurement system specifications and analysis of postal transport network efficiency by mentioned procedure could help to find the most appropriate ways to improve the quality of postal services.Článek je zaměřen na odhad vývoje doby přepravy pro poštovní přepravní služby, a to služby pro jednotlivě podané prioritní zásilky mezi koncovými body. Byly stanoveny požadavky Evropské komise na poštovní měřicí systémy (pro kvalitu služby) s možností nezávislého měření mezi koncovými body. Cílem tohoto měření je odhadnout kvalitu služby podle doby přepravy jednotlivých prioritních poštovních zásilek poskytovanou zákazníkovi prostřednictvím vnitrostátní pošty v každé evropské zemi a přeshraniční pošty mezi evropskými zeměmi. Hlavním cílem tohoto článku je výzkum možného vývoje parametrů doby přepravy po zmíněných nezávislých měřeních. Tento vývoj by se mohl týkat změn některých dalších ukazatelů souvisejících s uspořádáním a organizací logistické sítě, kapacitami pro zpracování příslušných poštovních zásilek a přirozeně zajištěním celého procesu poskytování poštovních služeb. Použití analytických nástrojů pro vyjádření možných vlivů nebo závislostí by mohlo tvořit důležitý podpůrný krok. Systém měření vytvořený vzorkem toků zkušebních poštovních zásilek je založen na skutečných přepravních tocích poštovních zásilek na pevně dané poštovní přepravní síti. Výsledky by se měly řídit specifikacemi měřicích systémů a analýzou efektivity poštovní přepravní sítě uvedeným postupem, což by mohlo pomoci najít nejvhodnější způsoby, jak zlepšit kvalitu poštovních služeb

Topics: Development, transit time parameter, flows, priority mail, Vývoj, parametr doby přepravy, toky, prioritní pošta
Publisher: 'Kaunas University of Technology (KTU)'
Year: 2018
OAI identifier: oai:dk.upce.cz:10195/72909
Journal:
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • https://hdl.handle.net/10195/7... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.