Article thumbnail

Film-forming and coating properties of latexes depending on pH and

By František Jandura

Abstract

Teoretická část této diplomové práce se soustředí na popis přípravy polymerních disperzí technologií emulzní radikálové polymerace s přítomným vnitřním a vnějším zesítěním. V práci je dále popsán jev zvaný "hydroplastifikace", který má vliv na fyzikálně-chemické vlastnosti latexu. Druhá část práce detailně popisuje přípravu latexů lišících se složením monomerů, použitým alkalizačním činidlem či obsahem nanočástic na bázi MgO. U připravených latexů byla provedena měření jejich vlastností (pH, viskozita, Zeta potenciál a velikost částic). Dále byla provedena měření minimální filmotvorné teploty (MFFT) a teploty skelného přechodu (Tg). Za pomoci nanášecího pravítka byly vyhotoveny latexové nátěry na skleněném substrátu, na kterých byla dále provedena vyhodnocení projevu bleskové koroze, chemické odolnosti a testování vlivu vody na absorpci či zbělání. U nátěrových filmů připravených z latexů syntetizovaných s nanočásticemi na bázi MgO byla ověřena struktura metodou infračervené spektroskopie s Fourierovou transformací (FTIR), rovněž bylo provedeno měření reálného obsahu anorganických nanočástic metodou emisní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP-OES). Metodami silové atomární spektroskopie (AFM) a skenovací elektronové mikroskopie (SEM) byla následně zkoumána topografie určitých vzorků.The theoretical part of this thesis focuses on the description of the preparation of polymer dispersions by emulsion radical polymerization technology with present internal and external crosslinking. The thesis also describes the phenomenon called "hydroplasticization", which affects physico-chemical properties of latex. The second part describes in detail the preparation of latexes differing in the composition of monomers, the alkalizing agent used or the content of MgO-based nanoparticles. Measurements of their properties (pH, viscosity, Zeta potential and particle size) were made for the prepared latexes. Furthermore, measurements of minimum film forming temperature (MFFT) and glass transition temperature (Tg) were made. Using a ruler, latex coatings were prepared on a glass substrate, where further evaluations were made manifestation of lightning corrosion, chemical resistance and testing of water for absorption or whitening. In the case of coating films prepared from latexes synthesized with MgO-based nanoparticles, the structure by Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR) was verified. Methods of force atomic spectroscopy (AFM) and scanning electron microscopy (SEM) were subsequently investigated for topography of current samples.Fakulta chemicko-technologickáDiplomant přednesl výsledky své diplomové práce a zodpověděl dotazy členů komise.Dokončená práce s úspěšnou obhajobo

Topics: emulzní polymerace, hydroplastifikace, latex, emulsion polymerization, hydroplasticization, latex
Publisher: 'Univerzita Pardubice'
Year: 2019
OAI identifier: oai:dk.upce.cz:10195/73443
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • https://hdl.handle.net/10195/7... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.