Article thumbnail

Viscosity behavior of Ge-Sb-S and Ge-Sb-Se supercooled liquids

By Jakub Ondráček

Abstract

Tato diplomová práce se zabývá přípravou a stanovením vybraných fyzikálních vlastností chalkogenidových skel (GeSe2)x(Sb2Se3)1-x a (GeS2)x(Sb2S3)1-x, kde x = 0,4 - 0,8. V teoretické části jsou popsány vlastnosti a využití těchto materiálů. Experimentální část je věnována měření hustoty při 25 °C, délkové teplotní roztažnosti v oblasti od 100 °C do teploty měknutí a viskozity v rozsahu 10 na4 - 10 na13 Pa.s připravených skel. Aplikovatelnost použitých metod měření je testována a diskutována. Teplotní závislost viskozity je extrapolována na základě vybraných modelů.This diploma work deals with synthesis and measurement of chosen physical properties of chalcogenide glass (GeSe2)x(Sb2Se3)1-x and (GeS2)x(Sb2S3)1-x, where x = 0.4 - 0.8. Theoretical part describes properties and application of these materials. Experimental part focused on measurements of density at 25 °C, thermal expansion coefficient in the range from 100 °C to softening point and viscosity in the range of 10 4 - 10 13 Pa.s prepared glasses. Applicability of used method is tested and discussed. The temperature dependence of viscosity is extrapolated on the base of chosen models.Fakulta chemicko-technologickáStudent přednesl prezentaci diplomové práce. doc. Hájek seznámil komisi s posudky. Proběhla diskuse k tématu diplomové práce: 1. Co znamená pojem "rozhodující rozměr tělesa"? 2. Co může způsobovat rozdíl přesnosti měření viskozity metodou penetrace válce nebo polokoulí? 3. Jakou hodnotu objemu jste použil při výpočtu viskozity pro neizotermní podmínky metody transverzálního toku? doc. Skopal: Je možné predikovat vlastnosti stavu krystalu měřených vlastností skelného přechodu? doc. Čičmanec: Jaký je rozdíl mezi metodami vyhodnocení naměřených výsledků? Vzhledem k vysokým hodnotám aktivační energie, může při skelném přechodu docházet i ke změně chemických vazeb?Dokončená práce s úspěšnou obhajobo

Topics: viskozita, tepelná roztažnost, hustota, chalkogenidová skla, podchlazené taveniny, termomechanická analýza, viscosity, thermal expansion, density, chalcogenide glasses, supercooled melts, thermomechanical analysis
Publisher: 'Univerzita Pardubice'
Year: 2019
OAI identifier: oai:dk.upce.cz:10195/73182
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • https://hdl.handle.net/10195/7... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.