Article thumbnail

Possibilities and functions of devices for serial vehicle diagnostics

By Ondřej Mašek

Abstract

Bakalářská práce se zabývá problematikou sériové diagnostiky vozidel. V úvodu práce jsem popsal základní rozdělení diagnostických metod u motorových vozidel. Dále jsem nastínil význam palubní diagnostiky a její postupný vývoj. Další část je věnována rozdělení dostupných zařízení a seznámení s vybranými přístroji pro sériovou diagnostiku vozidel. V následující části je uveden zvolený vzorek testovaných vozidel včetně seznamu dostupných funkcí u systému řízení motoru. V poslední části je provedeno několik vybraných diagnostických úkonů na každém vozidle. V závěru je zmíněn souhrn vlastností a funkcí vybraných zařízení.This bachelor thesis deals with issues of serial vehicle diagnostics. At the beginning I described the basic distribution of diagnostic methods for motor vehicles. I also outlined the importance of on-board diagnostics and its gradual development. Next part is devoted to the distribution of available devices and familiarization with selected equipment for serial vehicle diagnostics. The following section details the tested vehicles, including the list of available functions provided by the engine control system. In my last part there is a description of various diagnostic actions which were performed on each vehicle. Finally, I summarize the features and the functions of selected devices.Dopravní fakulta Jana PerneraUchazeč prezentoval komisi hlavní výsledky a závěry své bakalářské práce. Po prezentaci bakalářské práce zodpověděl dotazy jak vedoucího bakalářské práce, tak i členů komise

Topics: Bosch KTS, CAN, diagnostika, ELM 327, OBD, VCDS, Bosch KTS, CAN, diagnostics, ELM 327, OBD, VCDS
Publisher: 'Univerzita Pardubice'
Year: 2018
OAI identifier: oai:dk.upce.cz:10195/71163
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • https://hdl.handle.net/10195/7... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.