Article thumbnail

Insurance frauds

By Irena Michalková

Abstract

Bakalářská práce se zabývá tématikou pojištění a pojistných podvodů. V teoretické části je popsáno pojištění a základní pojmy. Hlavní část obsahuje podvod z pohledu trestně právního podle právní úpravy, charakteristiku pojistného podvodu a jeho druhy, dále pak postup pojišťoven při vyšetřování pojistného podvodu. V praktické části je analýza zjištěných pojistných podvodů za dané roky u všech pojišťoven a dále pak analýza podvodů u České pojišťovny za jednotlivé kraje. Závěr je věnován posouzením let z hlediska úspěšnosti vyšetřování a odhalování podvodů, a návrhu prevence.This bachelor thesis is about the topic of insurance itself and insurance frauds. The first part defines the insurance and explains the basic terminology. In the main part the insurance frauds are described from the aspect of criminal law according to legal regulations, and focuses on the characteristics of insurance fraud and its types, as well as a procedure of insurance companies in the insurance fraud investigation. The next part contains analysis of detected frauds in years for all the insurance companies, and also the analysis of frauds detected by Ceska pojistovna in total and in individual regions. The final part is devoted to evaluating the success of fraud investigation and detection over the years.Fakulta ekonomicko-správníStudentka představila komisi výsledky bakalářské práce s názvem Pojistné podvody. Cílem práce je obecný popis pojištění a pojistných podvodů. Dalším cílem je analýza pojistných podvodů organizací ČAP a u České pojišťovny včetně doporučení a návrhů. Studentka zodpověděla následující otázky a připomínky: Vysvětlete vztah koeficientu těsnosti R2 a koeficientu korelace K! Čím je možné vysvětlit rozdíly v pojistných podvodech mezi kraji? Odkud jste čerpala data, která používáte? Měla jste data pro srovnání z jiné pojišťovny? Vyjádřete se k hodnotám, které obsahuje tab. 8 na straně 40. V případě kapitoly 6 konkretizujte první větu. Vysvětlete vztah počtu desetinných míst v tabulkách při řešení trendů v grafech. Cíle práce byly splněny. Komise práci hodnotí známkou velmi dobře

Topics: pojištění, pojistné podvody, vyšetřování, trestné činy, pojišťovny, trestní zákon, právní úprava, kriminalistika, insurance, insurance frauds, investigation, criminal actc, insurance companies, criminal law, legislation, criminology
Publisher: 'Univerzita Pardubice'
Year: 2019
OAI identifier: oai:dk.upce.cz:10195/72078
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • https://hdl.handle.net/10195/7... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.