Article thumbnail

Sites of memory of socialism in Czech Republic

By Andrea Failová

Abstract

V bakalářské práci se zabývám interpretací vzpomínek seniorů v období před rokem 1989. Cílem výzkumu je zachytit obraz paměti seniorů a způsob jejich interpretace života v socialismu. Celá práce se vztahuje na koncept paměti, ve které nejčastěji odkazuji na Maurice Halbwachse a Jana Assmanna. Tito autoři se věnují kolektivní paměti a ukotvení našich vzpomínek, ať již ve vztahu k historii, času, prostoru či skupině. V bakalářské práci dále popisuji vzpomínky, které mi během výzkumu respondenti interpretovali. Během celého výzkumu jsem využívala antropologické metody a postupovala v souladu s etickým kodexem České antropologické asociace.In my bachelor thesis I deal with the interpretation of the memories of seniors from the period before 1989. The aim of the research is to capture the image of senior citizens memory and the way they interpret life in socialism. The whole work is related to the concept of memory, which most often refers to Maurice Halbwachs and Jan Assmann. These authors are devoted to collective memory and anchoring our memories, whether in relation to history, time, space or group of people. In the bachelor thesis I also describe the memories that the informants interpreted during my research. Throughout my research, I used anthropological methods and proceeded in accordance with the Code of Ethics of the Czech Anthropological Association.Fakulta filozofickáStudentka představila svou BP, popsala cíle, metodologii, závěry. Byly přečteny posudky vedoucí i oponenta, proběhla rozprava. Komise se shodla na hodnocení

Topics: socialismus, vzpomínky, paměť, kolektivní a individuální paměť, socialism, memories, memory, collective and individual memory
Publisher: 'Univerzita Pardubice'
Year: 2018
OAI identifier: oai:dk.upce.cz:10195/71266
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • https://hdl.handle.net/10195/7... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.