Article thumbnail

Ekonomické a environmentální hodnocení komunálních odpadů - nová technologie fermentace v malých bioplynových stanicích

By Marie Kubáňková, Jaroslava Hyršlová, Jan Nedělník, Jiří Rusín and Kateřina Chamrádová

Abstract

Solid waste has significant impacts on the environment. As a result of changes in consumers’ habits in recent years, the volume of solid waste is constantly growing. Public administrations attempt to treat solid waste in an environmentally friendly way. There are many efforts being made for the integrated management of solid waste, a comprehensive solution to its disposal and recovery with elimination of the environmental consequences and social impacts, both at EU and regional levels. The EU announced targets for reducing the amount of landfilled biodegradable waste, which prevents the storage of organic matter in landfills from 2016. In accordance with this Directive, it is necessary that partly composted or processed form of digestion exists. The aim of this paper is to present approaches to economic and environmental assessment of selected technologies for the processing of municipal waste, with close attention being paid to a new technology, and the fermentation process of small-scale biogas stations.Tvorba pevných odpadů významně ovlivňuje životní prostředí. V důsledku růstu počtu obyvatel a změn ve spotřebních návycích a spotřebitelském chování se objem pevných odpadů v posledních letech spíše zvyšuje. Pevný komunální odpad je významným světovým problémem. V kontextu snahy o udržitelný rozvoj společnosti roste tlak na veřejnost a na veřejnou správu v oblasti nakládání s pevnými komunálními odpady. Objevují se snahy o integrovaný management pevného komunálního odpadu, tedy o komplexní přístup k jeho využívání, resp. odstraňování při současném zmírňování environmentálních a sociálních dopadů. EU představila cíle pro snížení množství skládkovaného biologicky rozložitelného odpadu; směrnice o skládkách odpadů zabraňuje skladování organických látek (biologicky rozložitelných) na skládkách od roku 2016. Obecným cílem této směrnice je stanovit pomocí příslušných technických a provozních požadavků na odpady a skládky opatření pro předcházení nebo maximální omezení negativních účinků skládkování odpadů na životní prostředí. V souladu s touto směrnicí je tak nutné tuto část odpadu kompostovat či zpracovat formou digesce. Cílem článku je prezentovat přístupy k ekonomickému a environmentálnímu hodnocení vybraných technologií pro zpracování komunálních odpadů

Topics: environmental evaluation, economic appraisal, municipal waste, anaerobic digestion, environmentální hodnocení, ekonomické hodnocení, komunální odpad, anaerobní digesce
Publisher: Melandrium
Year: 2017
OAI identifier: oai:dk.upce.cz:10195/72398
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • https://hdl.handle.net/10195/7... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.