oaioai:stud.epsilon.slu.se:13826

Byggprocessens kvalitetssystem

Abstract

Under hela byggprocessen sker olika typer av kvalitetsarbete. Med avstamp i sökning efter en entydig definition av begreppet kvalitet inom byggprocessen påbörjas en undersökning om hur de olika parterna i byggprocessen arbetar med kvalitetssäkring. Syftet med studien är att undersöka vilka metoder som används för att upptäcka fel under byggprocessen för att undvika anmärkning vid slutbesiktning. Målet är att öka förståelsen för de system av kvalitetssäkring som används för att i slutändan eliminera anläggningsmissar. Frågeställningen lyder: o Hur ser kvalitetssystemen ut hos de olika parter som är involverade i byggprocessen? o Vad kan göras under byggprocessen för att undvika anmärkning vid slutbesiktning? Vilka möjligheter och hinder finns i systemen för att nå noll fel? Med litteraturstudie som grund för arbetet fortsätter undersökningen sedan med en fallstudie. Fallstudien innefattar att studera en nyanlagd plats, medverka vid slutbesiktning av denna och därefter utföra intervjustudie med parterna från arbetet med uppförandet av platsen; beställare, projektör och entreprenör. Tonvikt lades vid att intervjupersonerna fick presentera sin roll i arbetet och vilka verktyg de använder för att arbeta med kvalitet under byggprocessens gång. Under studien framkom många olika begrepp för arbete med kvalitet och slutsatsen som dras är att kvalitetsarbetet står på två ben, dels tydlig verksamhetsstyrning och dels människorna som utför arbetet genom hela förloppet.Within the construction process there is many ways of working with quality. The study starts with a discussion trying to define the meaning of the concept quality in the construction process, then leading in to how the different parties work with quality. The aim of the study is to research what methods is used to try to avoid remarks during final survey of the complete facility. The aim was also to enlighten about and get better insight into the work with quality management. The research questions: o What does the quality management look like for the various parties involved in the construction process? o What can be done during the construction process to avoid remarks on the final inspection? What opportunities and obstacles exist in the system to reach zero errors? The literature is the basis of the study. Furthermore, there will be an object study including interviews with a representative from each the different party in the construction process. During the work with the study it appeared a lot of different expressions connected to the concept of quality. The results from the study can be summarized to that the quality management is divided in two parts, one connected to operating control and the other one to the staff throughout the whole process

Similar works

Full text

thumbnail-image

Epsilon Archive for Student Projects

Provided a free PDF
oaioai:stud.epsilon.slu.se:13826Last time updated on 7/9/2019View original full text link

This paper was published in Epsilon Archive for Student Projects.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.