oaioai:stud.epsilon.slu.se:12681

Växtväggar

Abstract

I takt med att städerna växer minskar det gröna och odlingsbara utrymmet. Högre krav ställs på att effektivt utnyttja ytorna, både inom - och utomhus. Konkurrensen om utrymmet har lett till nya lösningar i form av vertikala odlingsbara ytor kallade växtväggar. Detta arbete är skrivet med målsättningen att grundläggande redogöra för vad en växtvägg är och vad som krävs för att anlägga en sådan. Avsikten är att ge en överskådlig bild av olika varianter av växtväggar samt redogöra för vilka krav som bör vara uppfyllda vid anläggandet av en sådan. I arbetet ingår beskrivningar av några av de aktörer som i dagsläget finns på marknaden. Utöver beskrivningar av växtväggar ingår även en jämförelse av deras konstruktion, användning samt gemensamma egenskaper hos dessa

Similar works

Full text

thumbnail-image

Epsilon Archive for Student Projects

Provided a free PDF
oaioai:stud.epsilon.slu.se:12681Last time updated on 7/9/2019View original full text link

This paper was published in Epsilon Archive for Student Projects.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.