Sosyal Sistem Kuramı ve Sosyal Sistem olarak Çeviri

Abstract

Çeviri, bir sosyal sistemin diğeriyle ilişki kurduğu önemli ve iletişimi sağlayan bir misyondur. Bir sosyal sistem ya da başka bir deyişle bir ulusal sistem, diğer ulusal sistemlerle iletişime geçmek zorundadır. Her ulusal sistem diğer sistemlerle iletişimi sağlamak için çeviriyi araç olarak kullanır. Sosyal sistemler arasında iletişimi sağlayabilmek için seçkin iletişimciler gerekir. Çeviri de kapalı bir sistem olan bir ulusal sistemin çevresiyle ya da dış sistemlerle etkileşmesi için bir önemli etkileşim görevi yüklenir. Kapalı bir sosyal sistem sadece çeviri sayesinde, kendi çevresi ve diğer sosyal sistemlerle etkileşimde bulunarak açık ve evrensel bir sisteme dönüşebilir. Bu durum, çevirinin bir ulus sistemi için diğer uluslarla etkileşim için ne denli önemli olduğunu özetler. Çeviri sistemi, bir ulusun siyaset, ekonomi, ticaret, edebiyat vd. gibi iç sistemlerinden biridir. Çevirinin bir ulus için, diğer ulusal sistemler tarafından doldurulamayacak bir boşluğu doldurduğu ve bu yüzden ekonomi, siyaset ve eğitim gibi önemli bir alt sistem olduğu söylenebilir. Çevirinin işlevini, önemini diğerlerinden ayıran ve saygın kılan en önemli özelliğinin, bir ulusal sistemin dış sistemlerle ilişkisini, karşılıklı etkileşimini (Interaktion) ve kendi iç sisteminin autopoietikliğini sağlama görevi olduğu açıktır. N. Luhmann’ın sistem kuramına göre, bir sistemi dinamik halde tutan bağ “iletişim”dir ve çeviri de bu iletişimi sağlayan en önemli araçtır. Makalede çevirinin bir ulus ve dünya sistemindeki yerini ve önemini N. Luhmann’ın sistem kuramı bakış açısıyla incelenecektir

Similar works

Full text

thumbnail-image

Directory of Open Access Journals

Provided original full text link
oai:doaj.org/article:03d0e07f82ff46c69b72daacba5a88d0Last time updated on 6/4/2019

This paper was published in Directory of Open Access Journals.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.