КУЛЬТУРНО-ПРОСВІТНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ГРОМАДСЬКИХ ОБ’ЄДНАНЬ ЕТНІЧНИХ МЕНШИН УКРАЇНИ І ПОЛЬЩІ (У ПЕРІОД 1991–2012 рр.)

Abstract

Мета статті – проаналізувати культурно-просвітницьку діяльність громадських об’єднань етнічних меншин України і Польщі з 1991 по 2012 рр. Методи дослідження базуються на поєднанні загальнонаукових (аналіз і синтез, класифікація, типологізація, узагальнення), міждисциплінарних (компаративний, критичний, системний, структурно-системний) та спеціально-історичних (порівняльно-історичний, проблемно-хронологічний, періодизації, рестроспективний) методів. Наукова новизна. У статті вперше здійснено комплексне дослідження найважливіших громадських об’єднань етнічних меншин України і Польщі за 1991–2012 рр., де були використані договори між Польщею і Україною, наукові джерела польської та української літератури, інтернетові джерела, а також документи з архіву Міністерства культури України. Висновки. Дослідження показало, що дiяльність вищезгаданих культурних, освітніх і релігійних органiзацій сприяло збереженню та розвитку національної самобутності yкраїнської меншості в Польщі та польської – в Україні

Similar works

This paper was published in Directory of Open Access Journals.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.