Article thumbnail

Râgıb el-Isfahânî’nin İlmî Mîrası / Râghib Al-Isfahânî’s Academical Heritage

By Ömer KARA

Abstract

Bu makale, Râgıb el-Isfahânî’nin hayatı, kisiligi, mezhebî mensubiyeti ve çok yönlü bilimselligikonularını ihtiva eden birinci makalemizin mütemmimi olarak tasarlanmıstır. Burada öncelikleRâgıb el-Isfahânî’nin, yetkin oldugu bilimsel alanlar basta olmak üzere, yazma ve matbu eserleriyletüm ilmî mirası tanıtılacaktır. "kinci olarak da bu eserler üzerinde yapılan -ulasabildigimiz- bütünçalısmalar ele alınacaktır. Maksadımız, bir taraftan Râgıb’ın ilmî mirasını yazmasıyla matbusuylaortaya koymak; kendisine nispet edilen eserlerin ona ait olup olmadıgını tespite çalısmak; öteyandan da üzerine yapılan çalısmaları serdetmek suretiyle Râgıb’ın hak ettigi ileri akademik ilgiyiartırmaktır

Topics: Râghib al-Isfahânî, Câmi’ al-Tafsîr, al-Mufradât, Macma al-Balâgha, Muhâdarât al- Udabâ, az-Zarî’a, at-Tafsîl, Durrat at-Ta’wîl, Kitab al-"’tikâd, Afânînü’l-Balâgha, Râgıb el-Isfahânî, Câmiu’t-Tefsîr, el-Müfredât, Mecmau’l-Belâga, Muhâdarâtu’l- Udebâ, ez-Zerî’a, et-Tafsîl, Dürretü’t-Te’vîl, Kitabu’l-"’tikâd, Efânînü’l-Belaga, Philosophy. Psychology. Religion, B, Islam, BP1-253
Publisher: Atatürk University
Year: 2015
OAI identifier: oai:doaj.org/article:e9ad91e0387c47aa92a6efbd3b118237
Journal:
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • https://doaj.org/article/e9ad9... (external link)
  • https://doaj.org/toc/2458-7508 (external link)
  • http://dergipark.gov.tr/ilted/... (external link)
  • https://doaj.org/toc/2602-3946 (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.