مقایسه‌ی عملکرد تیک‌آف پرش طول ورزشکاران شرکت‌کننده در مسابقات قهرمانی آسیا با نخبگان جهان

Abstract

مرحله‌ی تیک‌آف مهم‌ترین بخش یک اجرای پرش طول است و هدف اصلی آن تبدیل مناسب سرعت افقی به سرعت عمودی است. هدف از انجام این تحقیق، مقایسه‌ی ورزشکاران پرش‌طول سطح بالای آسیایی با نخبگان جهانی این رشته در اجرای تیک‌آف بود. نمونه‌های این تحقیق، هشت ورزشکار مرد رشته‌ی پرش طول با میانگین رکورد 28/0± 68/7 متر بودند که در چهارمین دوره‌ی مسابقات دوومیدانی داخل سالن بزرگ‌سالان قهرمانی آسیا در تهران شرکت داشتند. از 37 اجرای ورزشکارها حین برگزاری مسابقه با فرکانس 300 هرتز فیلم‌برداری شد و متغیرهای مورد نظر با استفاده از نرم‌افزار آنالیز حرکت به‌دست آمد. متغیرهای تحقیق، با استفاده از آزمون تی، یک نمونه‌ی مستقل با مقادیر مرجع مربوط به نخبگان جهان،مقایسه و تفاوت‌های معنادار در سطح 05/0 گزارش شد. نتایج به‌دست آمده، وجود تفاوت را، هم در الگوی سرعت و هم در نحوه‌ی اجرای مرحله‌ی تیک‌آف نشان داد. سرعت عمودی ‌(001/0

Similar works

Full text

thumbnail-image

Directory of Open Access Journals

Full text is not available
oai:doaj.org/article:a625bb9a7dd34489899a0540a1712588Last time updated on 6/4/2019

This paper was published in Directory of Open Access Journals.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.