10.20491/isarder.2018.434

Türkiye`de Örgütsel Davranış Yazınına Bir Bakış: 2012-2016 Yılları Arasında Yayımlanmış Üniversite Sosyal Bilimler Dergileri Üzerine İçerik Analizi1 An Overvıew of Organizational Behavior Literature in Turkey: Content Analysis on The University Social Sciences Journals Published Between 2012-2016

Abstract

Örgütsel Davranış disiplini, psikoloji, antropoloji, sosyoloji gibi farklı disiplinlerden yararlanması ve birey, grup, örgüt gibi farklı araştırma birimlerini temel alması ile hem disiplinler arası bir nitelik taşır hem de zengin bir çalışma alanı sunar. Bu zengin çalışma alanına bakıldığında yıllar itibariyle farklı konuların odak noktası olarak incelendiği söylenebilir. Bu araştırmada, örgütsel davranış alanındaki bilimsel araştırmalar irdelenmekte ve odaklanılan konular, yıllar, unvan, yöntem gibi temel değişikliklere göre nasıl bir dağılım sergilendiğinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Araştırma kapsamında, Türkiye`de 2012-2016 yılları arasında yayımlanmış üniversite sosyal bilimler dergilerinde yer alan örgütsel davranış alanındaki makaleler ele alınmıştır. Verilerin elde edilmesinde ULAKBİM veri tabanı filtreleme yöntemi kullanılarak belirlenen dergiler yıllar itibariyle taranmış ve saptanan 332 adet makale anahtar kelimeler, yayım yeri, yazarlar ve yöntem bakımından içerik analizine tabi tutulmuştur. Araştırma sonucunda ana tema olarak en fazla birey ana başlığına odaklanıldığı, alt temalar itibariyle öncelikli olarak liderlik, iş tatmini ve örgütsel bağlılık konularının incelendiği tespit edilmiştir. İncelenen makalelerin yaklaşık %86`sında nicel, %14`ünde nitel yöntemlerin kullanıldığı belirlenmiştir. The discipline of organizational behaviour both has an interdisciplinary feature and presents a great variety of study field through utilization of different disciplines such as pyschology, antropology, sociology and also using different research units like individual, group, organization. With considering this various field of study, different subjects have been examined as focus point. In this study scientific researches concerning to organizational behaviour are examined and it is aimed at determining how the focused subjects display a distribution among basic factors as years, title, method etc. In scope of the research, the articles at organizational behavior field which published at Universities’ Social Sciences journals between the years 2012-2016 in Turkey, are examined. The research datas are acquired by determination of the journals by years through using of ULAKBİM database filtration system and the determined 332 articles are tested with content analysis in regard to key words, place of publication, authors and method. In conclusion of the research higher focus on “individual” as keynote title is determined among the main themes and according to sub-themes it is ascertained that leadership, job satisfaction and organizational commitment subjects are studied with priority. It is also determined that approximately %86 of the analyzed articles adopted the quantitative method and %14 of them adopted the qualitative method

Similar works

Full text

thumbnail-image

Directory of Open Access Journals

Provided a free PDF
oai:doaj.org/article:8f9a8e42afe74768ad979871058b080eLast time updated on 6/4/2019View original full text link

This paper was published in Directory of Open Access Journals.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.