Rozvoj komunikačních kompetencí u dítěte předškolního věku v kontextu přípravy na vstup do ZŠ

Abstract

Autorka si zvolila téma, které je aktuální v souvislosti s tím, že do prvních tříd ZŠ stále přichází poměrně vysoké procento dětí, které mají nedostatečně rozvinuté komunikační dovednosti, popřípadě narušení komunikačních schopností. V teoretické části závěrečné práce bude vymezena problematika školní zralosti a připravenosti pro vstup do školy, zj. komunikačních kompetencí v rámci RVP PV. Dále budou definovány nejčastější deficity komunikačních kompetencí u dětí v předškolním věku a na závěr teoretické části budou popsány jednotlivé oblasti podpory komunikačních kompetencí. V praktické části práce se autorka bude věnovat možnostem rozvíjení komunikačních kompetencí v rámci povinné přípravy předškoláka pro vstup do školy

Similar works

Full text

thumbnail-image

National Repository of Grey Literature

Full text is not available
oai:invenio.nusl.cz:395609Last time updated on 5/24/2019

This paper was published in National Repository of Grey Literature.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.