Tannhelsetjenesten og innmeldinger til Barnevernet. Tannhelsetjenestens behov for retningslinjer og veiledning, for å gi utsatte barn den støtten som trengs.

Abstract

I masteroppgaven ønsker vi kort å beskrive hvilken beskyttende tiltak som finnes for barn som er utsatt for vold, overgrep, omsorgssvikt og dental forsømmelse. Vi ønsker også og kartlegge rutiner og beredskap i den Offentlige Tannhelsetjenesten i Nordland og Troms, ved mistanke om at barn er utsatte for overnevnte. Våren 2017 skal Helsedirektoratet presentere nye nasjonale retningslinjer angående opplysningsplikt til barnernvern og politi, noe som gjør interessen rundt melding til barnevernet dagsaktuelt. I tillegg ønsker vi å se på hva de enkelte klinikkene føler de har for lite informasjon og retningslinjer om, samt hvilke tilbud de eventuelt kunne trengt, for å tilegne seg dette bedre. Til grunn i oppgaven vår, ligger FNs Barnekonvensjon, Barneloven og Helsepersonelloven. Vi har også brukt Statistisk Sentralbyrå og Helsedirektoratet for å innhente faktiske tall

Similar works

Full text

thumbnail-image

NORA - Norwegian Open Research Archives

Full text is not available
oai:munin.uit.no:10037/15324Last time updated on 5/23/2019

This paper was published in NORA - Norwegian Open Research Archives.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.