Article thumbnail

Особенности коррекции дисбиоза полости рта у больных с сахарным диабетом 2 типа

By Олена Павлівна Ступак, Анатолій Павлович Левицький, Михайло Якович Нідзельський, Микола Олексійович Дудченко, Елена Павловна Ступак, Анатолий Павлович Ливицкий, Михаил Яковлевич Нидзельский, Николай Алексеевич Дудченко, O. Stupak, A. Levitsky, M. Niedzielsky and M. Dudchenko

Abstract

Мета роботи - вивчити терапевтичний ефект «Квертуліну» (кверцетин + інулин + цитрат кальцію) в комплексному лікуванні пацієнтів із цукровим діабетом 2 типу. Матеріали та методи. Під нашим спостереженням перебували 59 пацієнтів (24 чоловіки, 35 жінок) із цукровим діабетом 2 типу віком від 45 до 65 років. Усі пацієнти мали цукровий діабет середнього ступеня тяжкості, субком- пенсованої форми, з рівнем глюкози у крові 8—12 ммоль/л. Пацієнтів розподілили на дві групи: контрольну, в якій лікування проводили згідно з протоколом («Актовегін» по 1 таблетці тричі на добу, «АЕвіт» по 1 таблетці 1 раз на добу, ін’єкції «Мілгами» — по 2,0 мл/добу, «Етамзилат» по 2,0 мл/добу, нікотинова кислота по 1,0 мл/добу, «Мілдронат» по 5,0 мл/добу), та основну, пацієнти якої додатково отримували «Квертулін» (1 чайна ложка 4 рази на добу після їжі). Терапевтичний ефект «Квертуліну» оцінювали за вмістом глюкози в крові та рівнем у плазмі біохімічних маркерів запалення (малонового діальдегіду, еластази), ступінь мікробного обсіменіння - за активністю уреази, неспецифічний імунний статус — за активністю лізоциму. Ступінь дисбіозу розраховували за методом А.П. Левітського. Антиоксидантну активність оцінювали за активністю каталази та величиною антиоксидантного— прооксидантного індексу. Результати та обговорення. У хворих у плазмі крові був підвищений рівень біохімічних маркерів запалення та мікробного обсіменіння при одночасному зниженні активності лізоциму і каталази. Під впливом лікування дисбіоз зменшився у контрольній групі на 29 %, в основній — на 87 %. В основній групі активність каталази та антиокси- дантний-прооксидантний індекс зменшилися у 3,0—3,5 разу щодо вихідних показників. Висновки. Використання в комплексному лікуванні хворих на цукровий діабет 2 типу препарату «Квертулін» нормалізує біохімічні показники, знижує ступінь дисбіозу та підвищує рівень захисту. Цель работы — изучить терапевтический эффект «Квертулина» (кверцетин + инулин + цитрат кальция) в комплексном лечении пациентов с сахарным диабетом 2 типа. Материалы и методы. Под нашим наблюдением находились 59 пациентов (24 мужчины, 35 женщин) с сахарным диабетом 2 типа в возрасте от 45 до 65 лет. Все пациенты имели сахарный диабет средней степени тяжести, субком- пенсированной формы, с уровнем глюкозы в крови 8—12 ммоль/л. Пациентов распределили на две группы: контрольную, в которой лечение проводили согласно протоколу («Актовегин» по 1 таблетке 3 раза в день, «АЕвит» по 1 таблетке 1 раз в день, инъекции «Милгамы» — по 2,0 мл/сут, «Этамзилат» по 2,0 мл/сут, никотиновая кислота по 1.0 мл/сут, «Милдронат» по 5,0 мл/сут), и основную, пациенты которой дополнительно получали «Квертулин» (1 чайная ложка 4 раза в день после еды). Терапевтический эффект «Квертулина» оценивали по содержанию глюкозы в крови и уровню в плазме биохимических маркеров воспаления (малонового диальдегида, эластазы), степень микробной обсемененности — по активности уреазы, неспецифический иммунный статус — по активности лизоцима. Степень дисбиоза рассчитывали по методу А.П. Левитского. Антиоксидантную активность оценивали по активности каталазы и величине антиоксидантного—прооксидантного индекса. Результаты и обсуждение. У больных в плазме крови был повышен уровень биохимических маркеров воспаления и микробной обсемененности при одновременном снижении активности лизоцима и каталазы. Под влиянием лечения дисбиоз уменьшился в контрольной группе на 29 %, в основной - на 87 V В основной группе активность каталазы и антиоксидантный-прооксидантный индекс уменьшились в 3,0-32) раза по сравнению с исходными показателями. Выводы. Использование в комплексном лечении больных сахарным диабетом 2 типа препарата «Квертулин» нормализует биохимические показатели, снижает степень дисбиоза и повышает уровень зашиты

Topics: Diabetes mellitus, disbiosis, inflammation, enzymes, Kvertulin, цукровий діабет, дисбіоз, запалення, ферменти, «Квертулін», сахарный диабет, дисбиоз, воспаление, ферменты, «Квертулин»
Year: 2017
OAI identifier: oai:elib.umsa.edu.ua:umsa/5551
Journal:
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://elib.umsa.edu.ua/jspui/... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.