Transect-rapport 1304

Abstract

In opdracht van bu/RO-Betuwe heeft Transect b.v. in juni 2017 een archeologisch vooronderzoek uitgevoerd in een plangebied aan de Muizengatweg 3 in Toldijk (gemeente Bronckhorst). De aanleiding van het onderzoek vormt de voorgenomen bouw van een loods en uitbreiding van de bestaande bebouwing. Hiervoor dient een omgevingsvergunning te worden aangevraagd. Bij de voorgenomen ingrepen zal grondverzet plaatsvinden, waardoor de oorspronkelijke bodem en daarmee eventueel aanwezige archeologische resten in het gebied kunnen worden verstoord. Om de voorgenomen ontwikkelingen te kunnen laten plaatsvinden, is op grond van het bestemmingsplan Landelijk gebied Bronckhorst (2016) als onderdeel van de vergunningsaanvraag een archeologisch vooronderzoek nodig. Dit rapport beschrijft de resultaten van het archeologisch vooronderzoek in het plangebied en voorziet in de eerste fase van die plicht. Uit het vooronderzoek is gebleken dat ter plaatse van de voorgenomen ontwikkelingen een lage verwachting op het aantreffen van archeologische resten is vast te stellen. Deze verwachting is vastgesteld aan de hand van een verstoringspakket direct op de natuurlijke afzettingen, de terrasafzettingen. Daarnaast ligt het maaiveld in dit deel van het plangebied ongeveer 70-80 cm lager dan ter plaatse van boring 4. Dit verschil kan worden verklaard door afgraving. Hiermee is het onwaarschijnlijk dat er nog sprake is van een archeologisch relevant niveau in dit deel van het plangebied. Het gedeelte van het plangebied met een deels intacte bodemopbouw is van zeer geringe omvang, waardoor er een lage verwachting is vast te stellen op het aantreffen van archeologische resten uit alle periodes.

Similar works

Full text

thumbnail-image

Electronic Archiving System

Full text is not available
oaioai:easy.dans.knaw.nl:...Last time updated on 5/20/2019

This paper was published in Electronic Archiving System.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.