Article thumbnail

The effect of level of dependency on depressive symptom regarding daily activities of elderly people living in nursing homes

By Gülşah Kaner

Abstract

Yapılan değişik araştırmalarda günlük yaşam etkinliklerinde bağımlı olmanın yaşlılık dönemi depresyonları için önemli risk etmeni olduğu saptanmıştır. Araştırmanın amacı İzmir Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde yaşayan 60 yaş ve üzeri yaşlı bireylerde görülen depresif bulgular üzerine günlük yaşam etkinliklerindeki bağımlılık düzeyinin etkisinin incelenmesidir. Yapılan bir araştırmada günlük yaşam etkinliklerinde bağımlılık prevalansı %25 olarak saptanmıştır. Kesitsel tipte yapılandırılan araştırmada günlük yaşam etkinliklerinde bağımlılık düzeyi ile depresyon arasındaki ilişkiyi saptayabilmek için %95 Güven Aralığı ile en az 104 yaşlı bireye ulaşılması gerektiği hesaplanmıştır. Örnek seçilmemiş, İzmir Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde sürekli bakım bölümü dışında yaşayan 162 bireyin araştırma kapsamına alınması planlanmıştır. Veri çözümlemeye 143 kişi alınmıştır. Değişkenler cins, yaş, öğrenim durumu, medeni durum, gelir durumu, gelir kaynağı, kurumda kalma süresi, kuruma gelme nedeni, yakınlar ile düzenli görüşme, günlük yaşam etkinlikleri ve depresif bulgudur. Katılımcıların yarıdan fazlasında depresif bulgu saptanmıştır. Temel günlük yaşam etkinliklerinde yaşlılar en fazla oranda beslenmeyi yardımsız yapabilmektedir. Depresif bulgu saptanan yaşlı bireylerin yarıdan fazlası temel günlük yaşam etkinliklerinde bağımlıdır. Depresif bulgu saptanan yaşlılarda temel günlük yaşam etkinliklerinde bağımlı olma anlamlı olarak fazladır. Yardımcı günlük yaşam etkinliklerinde yaşlılar en yüksek oranda ilaç kullanmayı yardımsız yapabilmektedir. Yaşlılar başkasının yardımına en çok ulaşım aracı kullanmada gereksinim duymaktadır. Depresif bulgu saptanan yaşlı bireylerin yarıdan fazlası yardımcı günlük yaşam etkinliklerinde bağımlıdır. Depresif bulgu saptanan yaşlılarda yardımcı günlük yaşam etkinliklerinde bağımlı olma anlamlı olarak fazladır. Anahtar sözcükler: Yaşlılık, huzurevi, günlük yaşam etkinlikleri, bağımlılık, depresif bulgu In various researches, it has been found that dependency regarding daily activities is a significant risk factor for old age depressions. The aim of this study is to examine the effect of level of dependency on depressive symptom regarding the daily activities of elderly people who are 60 or over and live in Izmir Nursing Home and Rehabilitation and Care Center for Old People. In the study the dependency prevalence was found 25%. In this cross-sectional study, confidence interval was assessed as 95% and at least 104 old people had to be contacted. No models were selected for this study, and it was planned that the 162 people living outside of Constant Care unit in Izmir Nursing Home and Rehabilitation and Care Center for Old People were to be included in this study. 143 people were included in the data analysis. The variables are sex, age, education, marital status, income, income source, the duration of stay in the center, regular contact with relatives, daily life activities, and depressive symptom. Depressive symptom was found in more than half of these people. Regarding the daily activities, the old people are able to manage nourishment activities substantially without getting any help. More than half of the old people with depressive symptom are dependent for their basic daily activities. Dependence regarding basic daily activities is significantly high among the elderly people with depressive symptom. Regarding the secondary daily activities the old people were able to take medicine without getting help. The old people mainly need others' help for using the transportation. More than half of the old people with depressive symptom are dependent for their secondary daily activities. Dependence regarding secondary daily activities is significantly high among the elderly people with depressive symptom. Keywords: Old age, nursing home, daily activities, dependency, depressive symptom

Topics:
Publisher: DEÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Year: 2009
OAI identifier: oai:acikerisim.deu.edu.tr:20.500.12397/10069
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://hdl.handle.net/20.500.1... (external link)

  • To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.

    Suggested articles