oaioai:acikerisim.aku.edu.tr:11630/2865

The Relationship Between Theoretical Grammar Knowledge and Mistakes Written Statements Caused by Grammary (The Primary Schools II. Stage of Example)

Abstract

2005 - 2006 eğitim ve öğretim yılında Uşak İl merkezinde ilköğretim II. kademesinde 3 okulun 8. sınıfta eğitim ve öğretim gören 45 erkek 45 kız öğrencisi üzerinde, öğrencilerin teorik gramer bilgisi ile yazılı anlatım bozukluğu arasındaki ilişkiyi ortaya koymaya yönelik bir araştırma yapılmıştır. Bu araştırma teorik gramer bilgisi ile yazılı anlatım bozukluğu arasıda bir ilişkinin var olup olmadığını eğer varsa bunun niteliğini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Uşak il merkezindeki bütün ilköğretim okulları araştırmanın evrenini oluşturmaktadır. İl merkezinde bulunan ilköğretim okulları, Ortaöğretim Kurumları Sınavı başarı durumuna göre 3 gruba ayrılmış, her gruptan bir okul ve her okuldan 15 kız, 15 erkek olmak üzere 30 öğrenci random yöntemiyle seçilmiştir. Bu şekilde oluşturulan 90 öğrenciden oluşan denek grubu araştırmanın örneklemini oluşturmaktadır. Araştırmaya katılan öğrencilerin dil bilgisi seviyelerini ölçmek için, öğrencilere İlköğretim Türkçe Programı 7. Sınıf dil bilgisi hedeflerine uygun olarak 1985-2005 OKS, EML, AÖL, LGS, vb. sınavlarda çıkmış sorulardan seçilerek oluşturulan di bilgisi testi uygulanmıştır. Araştırmaya katılan öğrencilerin gramer bilgilerini uygulayabilme becerilerini ölçmek için, öğrencilerden otobiyografi, hatıra ve serbest yazı türlerinde kompozisyon yazmaları istenmiştir. Gerekli literatür taraması yapılarak oluşturulan “Dil Bilgisi Kaynaklı Yazılı Anlatım Bozuklukları” listesinde bulunan başlıklar numaralandırılarak öğrencilerin kompozisyonları dil bilgisi kaynaklı yazılı anlatım bozuklukları bakımından incelenmiştir. Elde edilen veriler değerlendirilmiştir. Araştırmacının ulaştığı sonuçlar ve dil bilgisi öğretimi ile ilgili önerileri sunulmuştur.A research has been done on 45 boys and 45 girls who are learning at 2005 / 2006 Term. at 8. class of II. stage of 3 schools in centre of Uşak in order to reveal the relationship between “students’ theoretical grammar knowledge and mistakes in written statements caused by grammar”, and quality of this if there is really a relationship. All the primary schools in Uşak centre form the body of study and 90 students chosen from 3 schools primary schools in city center by random method according to the success rate in OKS, form the pattern of this study. Grammar which is formed by chosing the question asked in 1985-5005 OKS, EML, AÖL, LGS, etc. in appropriate to the objects of “Primary Education Turkish Programme 7. class has been applied for measuring grammar level of students participated in research. The students participated in research have been asked to write composition in kind of otobiography, souvenir and free-style writing for measuring capabilities of their practising the grammar knowledge

Similar works

Full text

thumbnail-image

Afyon Kocatepe Üniversitesi Açık Erişim Sistemi

Provided original full text link
oaioai:acikerisim.aku.edu.tr:11630/2865Last time updated on 5/15/2019

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.