Article thumbnail

Separations within the preschool : A study of preschool staff´s thoughts concerning preschool children separations

By Emelie Johansson and Linda Sagestam

Abstract

Bakgrund: Bakgrunden tar upp den viktiga anknytningen mellan mor – barn som en förutsättning för hur barnets fortsatta anknytningar till andra människor blir. Samspelet mellan föräldrar - barn, förskolepersonal - barn och samspelet i barngruppen som förutsättning för att de dagliga separationerna men även de mer beständiga skall fungera förhållandevis smärtfritt för alla inblandade. Bronfenbrenners utvecklingsekologiska teori belyser att det som sker i en del av barnets liv skapar kedjereaktioner, ringar på vattnet som påverkar andra delar av barnets liv och närmiljö.Syfte: Vårt syfte är att undersöka om och i så fall hur förskolepersonal resonerar kring de dagliga och mer beständiga separationer som sker runt barnen i förskolan.Metod: Vi har gjort en fenomenografisk undersökning där vi har använt oss av kvalitativ intervju som redskap. Vi har intervjuat sex olika personer som arbetar på förskola för att få fram deras resonemang kring fenomenet separationer.Resultat: I resultatet framgår att merparten av våra respondenter lägger stor vikt vid de dagliga separationerna som sker mellan barn och föräldrar. Det är viktigt att barnen har en bra anknytning till föräldrarna för att barnets fortsatta separationer skall fungera så bra som möjligt. De talar även om vikten av förberedelse när en större separation är nära förestående. Vikten av trygga barn framhåller de som en förutsättning för positiva separationer. Fem respondenter av sex menade att de lägger störst energi på de barn som skall avskiljas från barngruppen och mindre på de barn som blir kvar på förskolan. Förskolepersonalen kan genom god föräldrakontakt och medvetet arbete se till att de dagliga separationerna samt de mer beständiga separationerna fungerar på förskolan

Topics: separationer, förskola, barn, anknytning, utvecklingsekologisk teori, Social Sciences, Samhällsvetenskap
Publisher: University of Borås/School of Education and Behavioural Sciences
Year: 2010
OAI identifier: oai:DiVA.org:hb-19711
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://urn.kb.se/resolve?urn=u... (external link)

  • To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.

    Suggested articles