Article thumbnail

Section 404 \u96 has the auditors´ review and independence been affected?

By Sara Göthe and Marina Vrcic

Abstract

Sarbanes-Oxley Act (SOX) antogs i USA som ett svar på deredovisningsskandaler som uppdagades under 2000-talets början. Lagengäller även exteritorriellt och därför har flera svenska bolag varit tvungna attfölja lagstiftningen, vilket även påverkat de svenska revisorernas arbete.SOX:s främsta syfte är att se till att VD:n och ledningen tar ett större ansvarför bolagets finansiella rapporter och att se till att de upprätthåller en godintern kontroll. Det är Section 404 i SOX som behandlar den internakontrollen och ställer dessa krav på ledningen.Uppsatsen syfte är att beskriva samt att öka förståelsen för hur revisornsgranskning av de berörda bolagens interna kontroll, utifrån de svenskarevisorernas perspektiv, har påverkats i och med införandet av Section 404.Syftet är vidare att ta reda på om revisorns oberoende enligt Section 201påverkats och i sådana fall i vilken bemärkelse det har påverkats. Vi har valtatt tillämpa en kvalitativ metod med aktörssynsätt. För att få en ökadförståelse för problemet genomförde vi intervjuer med revisorer som harbetydande kunskaper och arbetar aktivt inom området.I studien har det framkommit att revisorer idag måste granska den internakontrollen mer på detaljnivå än vad de gjort tidigare, för att ta reda på vilkakontroller som är väsentliga för bolagets interna kontroll. Studiensrespondenter anser att SOX bidrar till att öka revisionens kvalitet då bolagenidag har mer kontroller samt dokumentation. Detta ger revisorn en bättreöverblick av bolagets verksamhet och därmed ett bättre underlag för eneffektivare och grundligare revision.Section 201 förbjuder revisorer att utföra icke-revisionstjänster för sinabefintliga revisionsklienter. Men bolagen har idag sällan någon annan änrevisorn att vända sig till för eventuella råd avseende SOX. Revisorn fårdock aldrig vara en del av sin klients interna kontrollstruktur. Detta dårevisorn måste vara noga med att bibehålla sin roll som en skeptisk ochobjektiv granskare för att inte oberoendet skall ifrågasättas av intressenterna.Det har i uppsatsen framkommit att revisorernas oberoende påverkats i enpositiv bemärkelse men inte enbart på grund av SOX, utan även från ökadekrav från marknaden. Investerarna har blivit mer kritiska och kräver mer avrevisorer för att de skall kunna lita på bolagens finansiella information. Föratt revisorernas granskning skall ses som legitim måste intressenterna serevisorn som oberoende. Om revisorn inte uppfattas som oberoende avintressenterna förlorar revisionen sitt värde.Uppsatsnivå:

Topics: sarbanes-oxley act, section 404, section 201, oberoende, Social Sciences, Samhällsvetenskap
Publisher: University of Borås/School of Business and IT
Year: 2007
OAI identifier: oai:DiVA.org:hb-18632
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://urn.kb.se/resolve?urn=u... (external link)

  • To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.

    Suggested articles