ZAŠTITA NA RADU PRI SJEČI I IZRADI DRVNIH SORTIMENATA S POSEBNIM OSVRTOM NA BUKU

Abstract

U ovom radu izvršena je analiza zaštite na radu pri sječi i izradi drvnih sortimenata s posebnim osvrtom na buku, u tvrtci “Hrvatske šume, podružnica Delnice”, Kralja Šetra Krešimira IV 53. Šumarstvo je grana industrije koja se primarno bavi iskoriščivanjem šuma, očuvanje okoliša te obnovom šuma dok od sekundarnih djelatnosti tu se nalaze ubiranje gljiva i ljekovitog bilja, lov i uređenje lovišta i rekreacija. Ispitivanje buke je izvršeno sukladno Zakonu o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14.). Podaci dobiveni mjerenjem buke uspoređeni su sa zakonskom regulativom. Mjerenja su izvršena pomoću mobilnih aplikacija „Sound Analyzer App “, „Galaxy Sensors “te pomoću “Hearing test” aplikacije. Za rezultate koji odstupaju od dopuštenih vrijednosti predložene su organizacijske i tehničke mjere za poboljšanje radnog okoliša

Similar works

This paper was published in Croatian Digital Thesis Repository.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.