oaioai:zir.nsk.hr:foozos_229

The structure of narrative of young school-age children

Abstract

Cilj je ovog rada ispitati strukturu priče djece mlađe školske dobi, odnosno opisati razlike strukture priče osmogodišnjaka i desetogodišnjaka. Utvrdilo se jesu li sve epizode modela uzročne povezanosti prisutne u pripovijedanju djece mlađe školske dobi, jesu li priče desetogodišnjaka strukturiranije od priča osmogodišnjaka te navode li desetogodišnjaci epizodu situacije u većem postotku u odnosu na osmogodišnjake . Dječja sposobnost pripovijedanja ispitana je uporabom slikovnice Žabo, gdje si? (Frog, where are you?, Mayer 1969.). Uzorak ispitanika činilo je ukupno 20 jednojezične djece govornika hrvatskoga jezika urednoga jezično-govornoga razvoja. Dobne skupine činili su osmogodišnjaci i desetogodišnjaci. Ispitivanje je obuhvatilo podjednak broj djevojčica i dječaka iz dobnih skupina osmogodišnjaka i desetogodišnjaka iako spolne razlike nisu posebno analizirane. Dobiveni tonski zapisi transkribirani su u programskome paketu CHAT. Iako se pretpostavljalo da su priče desetogodišnjaka strukturir anije od priča osmogodišnjaka te da desetogodišnjaci u većem postotku navode epizodu situacije u odnosu na osmogodišnjake, rezultati pokazuju da djeca u dobi od osam godina imaju bolje strukturiranu priču od djece u dobi od deset godina. Također, potvrđeno je da su sve epizode modela uzročne povezanosti zastupljene u pričama djece mlađe školske dobi.The aim of this thesis is to investigate the structure of a narrative of young school-age children, with respect to the differences between the narrative of 8 -year-olds and the narrative of 10-year-olds. It was determined if all episodes of the causal network model were inherent in narration, if the narratives of 10-year-olds were more structured than the narratives of 8 -year-olds, and if 10-year-olds provide the episode called situation more than 8-year-olds. A wordless picture book Frog, Where Are You? (Mayer, 1969) was used to determine children’s narrative abilities. There were all together 20 unilingual participants with regular language development. They were all speakers of Croatian at the ages of eight and ten. The research included equal number of children (10) at each age group regardless to their gender. Gathered audio tracks were transcribed in CHAT. Although it was assumed that the narratives of 10-year-olds were more structured than the narratives of 8-year-olds and that the 10-year-olds provide the episode called situation more than 8-year-olds, the results suggest that the narratives of 8-year-olds were more structured than the narratives of 10-year-olds. Moreover, it was confirmed that all episodes of the causal network model were inherent in the narratives of young school-age children

Similar works

Full text

thumbnail-image

Croatian Digital Thesis Repository

Provided original full text link
oaioai:zir.nsk.hr:foozos_229Last time updated on 5/7/2019

This paper was published in Croatian Digital Thesis Repository.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.