oaioai:zir.nsk.hr:foi_1376

Influence of gender issues on decision making

Abstract

U ovome su radu prikazane rodne razlike u odlučivanju vidljive u različitim stilovima vodstva, etičkom prosuđivanju, grupnom odlučivanju, upravljanju sukobima, pregovaranju, upravljanju emocijama, korištenju moći i komunikaciji. Dan je naglasak i na ostale čimbenike odlučivanja koji utječu kako na poslovni tako i privatni život. U sklopu ovog rada provedeno je i istraživanje na uzorku od 137 ispitanika (70 muškaraca i 67 žena) na temu ponašanja muškaraca i žena u uvjetima rizika kroz pet različitih domena odlučivanja (domenu financija, socijalnu domenu, domenu rekreacije, domenu zdravlja/sigurnosti te etičku domenu)

Similar works

Full text

thumbnail-image

Croatian Digital Thesis Repository

Provided original full text link
oaioai:zir.nsk.hr:foi_1376Last time updated on 5/7/2019

This paper was published in Croatian Digital Thesis Repository.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.