oaioai:zir.nsk.hr:velegs_515

Business organization banks in Croatia

Abstract

Predmet i cilj ovog rada je prikazati poslovnu organizaciju bankarskog sustava u Republici Hrvatskoj. Da bi mogli prikazati poslovnu organizaciju bankarskog sustava koristila se metoda sekundarnog prikupljanja podataka. Odnosno radi se o podacima koji su prikupljeni sa internetskih izvora, stručne literature za obrazovne ustanove ekonomskog usmjerenja, te su korištene knjige koje su usko vezane za tematiku rada. Koristi se i metoda deskripcije pomoću koje su prikazani pojmovi i vrste poslovne organizacije, te bankarskog sustava poslovanja. U uvodnom djelu rada su ukratko opisane teme koje ćemo detaljnije obrađivati kroz rad. U razradi su detaljno obrađeni osnovni pojmovi banke, poslovne organizacije, vrste i podjele poslovne organizacijske strukture, te čimbenici koji utječu na poslovnu organizacijsku strukturu, te nekoliko primjera organizacijskih struktura u bankama u Republici Hrvatskoj. Odabrane su dvije komercijalne banke radi usporedbe njihovih organizacijskih struktura, te centralna središnja banka Republike Hrvatske. U zaključku je prikazan osvrt na cijelu tematiku ovog završnog rada koja se temelji na promatranju i proučavanju organizacijske strukture bankarskog sustava u Republici Hrvatskoj. Na kraju rada se nalazi popis literature, grafikona i slika koje su korištene za tematiku ovog rada.The subject matter and the purpose of this paper is to present the business organization of the banking system in the Republic of Croatia. In order to demonstrate the business organization of the banking system, secondary data collection methodology has been used. I.e. this is the data collected from Internet sources, professional literature for educational institutions of economic orientation and books closely related to the topic of this paper. In addition, description method has been used by which it is introduced to the concepts and types of business organizations and the banking system operations. In the introductory part of the paper it is present the topics that will be examined in detail later in the paper. The main part of the paper closely examines the basic concepts of banks, business organizations, types and division of business organizational structure, and factors affecting the business organizational structure and provides examples of organizational structures of the banks in the Republic of Croatia. Two commercial banks have been selected for comparison of their organizational structures and Croatian National Bank. The conclusion provides an overview of the theme of this paper as a whole, which is based on observation and study of the organizational structure of the banking system in the Republic of Croatia. In the end of this paper gives a list of references, charts and images used in this paper

Similar works

Full text

thumbnail-image

Croatian Digital Thesis Repository

Provided a free PDF
oaioai:zir.nsk.hr:velegs_515Last time updated on 5/7/2019View original full text link

This paper was published in Croatian Digital Thesis Repository.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.