RAAP-RAPPORT 3409

Abstract

In opdracht van AVRI heeft RAAP in juli 2018 een bureau- en inventariserend veldonderzoek uitgevoerd in verband met de voorgenomen aanleg van een waterberging te Waardenburg in de gemeente Neerijnen. Op basis van de landschappelijke ligging kunnen resten uit de periode neolithicum – late middeleeuwen worden verwacht. Echter, op basis van de hoogtekaart en deels op basis van historische kaarten wordt verwacht dat binnen het terrein al grootschalig grondverzet heeft plaatsgevonden. Hierdoor zullen ook (een groot deel van) eventuele archeologische resten verdwenen zijn. Hierdoor geldt er voor het plangebied een lage tot middelhoge archeologische verwachting voor resten uit bovengenoemde periodes. Tijdens het veldonderzoek kon worden geconstateerd dat het gebied inderdaad grotendeels was afgegraven. Uit de boringen bleek dat van het oorspronkelijke bodemprofiel het bovenste deel niet meer aanwezig was. Daarnaast ontbreken andere aanwijzingen voor de aanwezigheid van archeologische resten binnen het plangebied. De archeologische verwachting kan derhalve worden bijgesteld naar laag

Similar works

Full text

thumbnail-image

Electronic Archiving System

Full text is not available
oaioai:easy.dans.knaw.nl:...Last time updated on 5/7/2019

This paper was published in Electronic Archiving System.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.