Influence of process parameters on the yield and quality of cold-pressed sunflower oil

Abstract

U ovom radu istraživan je utjecaj procesnih parametara prešanja suncokreta na efikasnost proizvodnje hladno prešanog suncokretovog ulja te njegovu kvalitetu. Prešanje suncokretovih sjemenki provedeno je na labaratorijskoj pužnoj preši za proizvodnju hladno prešanih biljnih ulja. Prešanjem suncokreta dobivena su tri proizvoda: sirovo ulje, uljni talog i pogača. Prilikom prešanja mijenjali su se procesni parametri: temperature glave preše, brzina pužnice, te nastavak za izlaz pogače. Nakon prešanja provedeno je prirodno taloženje dobivenog sirovog ulja te centrifugiranje. Primjenom standardnih metoda određeni su parametri kvalitete ulja: peroksidni broj, slobodne masne kiseline, udio netopljivih nečistoća i udio vlage i hlapljivih tvari. Kako bi se odredila efikasnost proizvodnje ulja provedeno je ispitivanje udjela ulja u pogači metodom po Soxhlet-u. Primjenom veće temperature glave preše tijekom prešanja veće je iskorištenje ulja. Upotrebom nastavka manjeg promjera za izlazak pogače dolazi do porasta tlaka u preši, a time i do većeg iskorištenja sirovog ulja. Brzina pužnice tijekom prešanja utječe na iskorištenje ulja.In this study we have monitored the influence of process parameters on the efficiency of the pressing sunflower production of cold-pressed sunflower oil and its quality. Pressing sunflower seeds carried on labaratory screw press for producing cold pressed vegetable oils. Pressed sunflower produced three products: unpurified crude oil, oil sludge and cake of. While pressing we changed the process parameters: temperature head presses, frequency, and output cake thickness. After pressing conducted natural sedimentation and centrifugation on unpurified crude oil. Using standard methods we determined the parameters of quality: peroxide value, free fatty acids, the proportion of insoluble impurities and moisture and volatile matter. To determine the efficiency of production we conducted behind oil expeller method of Soxhlet. . Applying higher temperatures head presses for molding a greater yield of oil . Using the extension of a smaller diameter for the cake comes out to increase the pressure in the press , and thus a higher yield of the crude oil. Frequency during compression affects the yield of oil

Similar works

Full text

thumbnail-image

Repository of Josip Juraj Strossmayer University of Osijek

Full text is not available
oaioai:repozitorij.unios....Last time updated on 5/7/2019

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.