CLUSTERS OF COMPETITIVENESS AND REGIONAL ECONOMIC DEVELOPMENT

Abstract

Uvjeti za ostvarivanje konkurentnosti podložni su kontinuiranim promjenama, a izvori same konkurentnosti moraju se prilagođavati, nadograđivati i usavršavati. „Natječu“ se poduzeća (mikroekonomska razina), natječu se države (makroekonomska razina), ali se i natječu regije (pitanje lokacije između mikroekonomske i makroekonomske razine). Stoga, neminovno je kako na konkurentnost u današnje vrijeme sve veći utjecaj imaju i klasteri čija je uloga vrlo važna jer se u njima generira ekonomska dodana vrijednost. Klasteri se danas koriste u industrijskom i regionalnom planiranju diljem svijeta, prije svega kao bitan izvor rasta konkurentnosti i svojevrstan „instrument“ za ostvarivanje istoga. Brojne su definicije klastera koje samo potvrđuju zanimljivost i važnost ovog koncepta. Tako se, primjerice, klasteri mogu definirati kao geografske ili industrijske grupe međusobno povezanih poduzeća i povezanih institucija koje povezuju sličnosti i komplementarnosti, no ponekad upravo različitost unutar slične djelatnosti/interesa isto predstavljaju izvrstan motiv za povezivanje u klastere. Klasteri pokreću brži i učinkovitiji regionalni ekonomski rast i razvoj, iz čega i proizlazi njihova važnost za ekonomiju neke zemlje. Koristi klastera ogledaju se i u tome da su oni temelj za uspješno restrukturiranje velikih neproduktivnih poduzeća, ublažavaju monopol te omogućuju malim poduzećima ulazak na velika inozemna tržišta. Cilj ovog rada je analizirati pojam klastera, navesti i ukratko opisati njegove vrste, prednosti i nedostatke, analizirati razvoj koncepta klastera kao izvora (regionalnog) ekonomskog razvoja u svijetu te klastere u Hrvatskoj.The conditions for achieving competitiveness are continuous in process of change and the sources of competitiveness must be adapted, upgraded and improved. Companies (microeconomic level) "compete", states "compete" (macroeconomic level), but also the regions “compete” (the question of “where to locate production/business”; and between the microeconomic and macroeconomic levels). Therefore, it is inevitable that clusters have role because of the generating of economic value added and it increasingly influence on competitiveness. Clusters are used today in industrial and regional planning around the world, primarily as an important source of (regional) economic and “instrument” for achieving competitiveness. They can be defined as geographical or industrial groups of interrelated companies and related institutions in link of similarities and complementarities but also differences. Clusters are instruments that “move faster” regional economic growth and development, and they are important for the national and regional economy. The concept of cluster and industrial clusters are the basis for successful restructuring of large non-productive companies, some kind of instruments for monopoly reduction and solution for simplifying small companies to enter large foreign markets. The aim of this paper is to analyze the cluster concept, specify and describe briefly its species, advantages and disadvantages, analyze concept of clusters in international scientific research area but also in Croatia

Similar works

Full text

thumbnail-image

Repository of Josip Juraj Strossmayer University of Osijek

Full text is not available
oaioai:repozitorij.unios....Last time updated on 5/7/2019

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.