Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Assessment of the energy performance of the building in terms of legislative changes

By Kateřina Kubenková

Abstract

V první polovině roku 2013 došlo ke změně hodnocení energetické náročnosti budov změnou legislativy. V platnost vstoupila nová vyhláška [7] dle níž se v současnosti hodnotí budovy, dříve platná vyhláška [6] byla zrušena. Ovšem platnost samotných průkazů energetické náročnosti je 10 let, tudíž se v současnosti a v budoucích cca 10 letech můžeme setkávat se dvěma různými průkazy energetické náročnosti budovy. Na konkrétním příkladu bytového domu jsou tyto průkazy energetické náročnosti hodnoceny společně s vyhodnocením skutečných spotřeb energetické náročnosti.In the first half of 2013 there was a change in the rating of the energy performance of buildings by changing legislation. The new regulation [7] according to which buildings are rated at present came into force, previously valid regulation [6] has been cancelled. But the validity of the sole energy performance certificates is 10 years, so at present and in the future app. 10 years, we shall meet with two different certificates of energy performance of the building. On the example of a residential building these energy certificates are evaluated together with an assessment of the actual consumption of energy performance

Publisher: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Year: 2013
OAI identifier: oai:dspace.vsb.cz:10084/101723
Journal:

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.