Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Traffic safety at public transport stops

By Karel Zeman, Jan Petrů and Jan Kramný

Abstract

Příspěvek upozorňuje na špatný stav zastávek, který vnikl po dobu jejich používání, ale i na špatně provedené rekonstrukce. Chyby při těchto rekonstrukcích znesnadňují používání jak cestujícími tak dopravci. Dříve vybudované zastávky již nevyhovují nově provozovaným vozidlům a některé nové zastávky jsou vybudovány v rozporu z ČSN 73 6425-1 pro jejich projektování. Tyto nedostatky způsobují nebezpečné situace a to při velké četnosti spojů na zastávkách nelze opomíjet.This article highlights the poor state of the bus stops, which occurs during their use, but also poorly made reconstructions. Mistakes in these reconstructions impede the use both for passengers and carriers. Formerly built stations no longer meet the size of newly operated vehicles and some new stations are built in contravention of CSN 73 6425-1 for their design. These deficiencies cause dangerous situations during the high bus frequency at bus stops and can not be ignored

Publisher: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Year: 2013
OAI identifier: oai:dspace.vsb.cz:10084/101709
Journal:

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.