Article thumbnail

The Financing of Primorsko-goranska County from 2009 to 2015

By Mateja Vuleta

Abstract

Primorsko goranska županija je jedinica područne (regionalne) samouprave. Proteže se na 14 gradova i 22 općine, te samostalno odlučuje o poslovima važnima za njeno područje. Ti poslovi su obrazovanje, zdravstvo, prostorno i urbanističko planiranje, gospodarski razvoj, prometna infrastruktura te mnogi drugi. Sva financijska sredstva Primorsko goranske županije vode se kroz proračun u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi te primici i izdaci. Svi prihodi i rashodi, kao i njihova preraspodjela, utvrđeni su Zakonom o financiranju jedinica lokalne i regionalne (područne) samouprave. Ovdje je razmatrano financiranje Primorsko goranske županije u razdoblju od 2009. godine do 2015. godine. U radu su prikazani prihodi poslovanja Primorsko - goranske županije koji su ostvareni kroz prihode od poreza, pomoći iz inozemstva i subjekata unutar države, kroz prihode od imovine, od pristojbi i naknada te prihode od prodaje proizvoda i usluga. Rashodi su prikazani kroz podatke o rashodu za zaposlene, materijalne rashode, financijske rashode, subvencije te naknade građanima i kućanstvima. Također, prikazani su i prihodi i rashodi od prodaje i nabave nefinancijske imovine, i to prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine i prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine, te rashodi promatrani kroz nabavu neproizvedene imovine, rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini. Primici i izdaci od financijske imovine i zaduživanja su za navedeno razdoblje prikazani kroz primljene otplate glavnice, primitke od prodaje dionica i udjela u glavnici, primitke od zaduživanja, izdatke na dane zajmove i izdatke za dionice i udjele u glavnici. Evidencija o imovini, potraživanjima i primljenim financijskim instrumentima je vođena kroz analitičke podatke, a obvezni analitički podaci, navedeni u ovom radu, prikazuju stanje novčanih sredstava na kraju tromjesečja, za svaku od navedenih godina (2009. - 2015.). Također su prikazani porez na cestovna motorna vozila, tekuće pomoći iz državnog proračuna te subvencije obrtnicima, stipendije i školarine. Dodatni izvori financiranja poput prihoda od gradova i općina, od privatnih tuzemnih i inozemnih trgovačkih društava, od fizičkih tuzemnih i inozemnih osoba, od međunarodnih financijskih institucija itd., nisu prikazani u ovom radu. Funkcijska klasifikacija rashoda, koja je prikaz proračuna i njegove raspodjele, temeljena je na općim javnim uslugama, javnom redu i sigurnosti, ekonomskim poslovima, zaštiti okoliša, uslugama unaprjeđenja stanovanja i zajednice, zdravstvu te socijalnoj zaštiti. Zanimljivi su i projekti Primorsko - goranske županije, čija je funkcija poboljšanje općeg stanja i kvalitete života u svom djelokrugu. Za poboljšanje prometne infrastrukture, može se izdvojiti kontejnerski terminal Zagrebačko pristanište čija je procijenjena vrijednost 800.000.000 EUR i koji će se realizirati koncesioniranjem, sredstvima Svjetske banke, sredstvima EU fondova i ostalim poslovima vezanim za djelatnost. Projekt vezan za turističku infrastrukturu je žičara na Učki, čija bi vrijednost bila 18.470.000 EUR, uz mnoge druge. Energetika je jedan od važnijih čimbenika razvoja i tu valja spomenuti projekt LNG terminala na Krku u vrijednosti 405.000.000 EUR - 630.000.000 EUR. Projekti se tiču raznih područja poput sporta i rekreacije, izgradnje marina, zdravstvenog turizma, poslovne infrastrukture čiji je projekt bivša tvornica Torpedo, koji bi povezao poslovne aspekte sa kulturom i baštinom kraja

Topics: proračun, Primorsko goranska županija, razvojni projekti, DRUŠTVENE ZNANOSTI. Ekonomija., SOCIAL SCIENCES. Economics.
Publisher: University of Rijeka. Faculty of Economics.
Year: 2016
OAI identifier: oai:repository.efri.uniri.hr:efri_498
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • https://repository.efri.uniri.... (external link)
  • https://repository.efri.uniri.... (external link)
  • https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.