Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Urban study of the locality Chmelnice - Napajedla

By Veronika Denková

Abstract

Import 04/02/2014Diplomová práce zaměřena na územní studii lokality Chmelnice, Napajedla. Řešené území se nachází v katastrálním území Napajedla (č. 701572), v severní části města, na levém břehu řeky Moravy. Územní studie vychází z rozborů současného stavu lokality a shromážděných poznatků o území a vazbách na územní plán. Studie navrhuje možnost celkového využití této atraktivní lokality. Studie obsahuje urbanisticko-architektonickou koncepci zástavby objekty pro individuální a hromadné bydlení, dále řeší plochy pro sport a rekreaci a plochy zeleně. Zabývá se napojením na dopravní a technickou infrastrukturu. Podrobněji řešená varianta, s převahou bydlení v bytových domech, je dopracována do stupně dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Navržené stavby pro bydlení jsou řešeny v rozsahu objemové studie. Studie obsahuje i ekonomické zhodnocení finančních nákladů.The dissertation is focused on territorial study of the Chmelnice locality, Napajedla. The discussed territory is located in the cadastral area of Napajedla (no. 701572), in the north part of the city, on the left side of Morava river. The territorial study is proceeded from the analysis of the contemporary situation of the locality, the gathered findings of the territories and relation to the territorial plan as well. The study suggests the possibility of total utilization of this attractive locality. In the study is contained the urbanistic-architectonical concept of buildings for individual and collective living, also contains area for sports, recreation and green vegetation. Deals with the connection to the transport and technical infrastructure. Detailed discuses option of the predominance of living in the appartment houses is achieved to the level of documentation for the issue to the decision of placing the construction according to the regulation 499/2006 Sb. about documentation of constructions. Proposed constructions for living will be discuses in the extent of the capacity of study. The study also contains economical evaluation of the financial expense.Prezenční222 - Katedra městského inženýrstvívýborn

Topics: územní studie, bytový dům, rodinný dům, Napajedla, Chmelnice, projektová dokumentace, technická a dopravní infrastruktura, territorial study, house of appartments, family house, Napajedla, Chmelnice, project documentation, technical and transport at infrastructure
Publisher: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Year: 2013
OAI identifier: oai:dspace.vsb.cz:10084/101539
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://hdl.handle.net/10084/10... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.