Analysis of landslide triggering factors at the area of Lobor municipality : master's thesis

Abstract

U razdoblju od 2013. do 2015. godine na području općine Lobor aktivirana su brojna klizišta kao posljedica oborina. U okviru ovog diplomskog rada prikupljeni su podaci o klizištima iz različitih izvora: lokalne samouprave općine Lobor, Državnog ureda za zaštitu i spašavanje, tehničkih izvješća i geotehničkih elaborata, kao i informacija iz medija. Također je provedeno i rekognoscirajuće kartiranje klizišta na terenu u svrhu provjere podataka i prikupljanja opisnih podataka o točnoj lokaciji klizišta, površini klizišta i elementima pod rizikom. Ovi podaci poslužili su za analizu pokretača klizanja, koja se sastojala od identifikacije oborinskih događaja uslijed kojega su klizišta pokrenuta, kao i definiranja intenziteta i trajanja identificiranih oborinskih događaja. Pri analizi oborina korišteni su podaci o oborinama s pet meteoroloških postaja, Bednja, Krapina, Zabok, Krapinske Toplice i Zlatar. Na osnovi prikupljenih podataka o točnim datumima aktivacije klizišta, utvrđeno je da su ekstremni vremenski uvjeti nastupili 2013. i 2015. godine. Na osnovi analize podataka o oborinama utvrđeno je sedam oborinskih događaja s vrijednostima intenziteta oborina u rasponu od 0,15 do 0,8 mm/h i vrijednostima trajanja oborina u rasponu od 192 do 504 h. Usporedbom ovih podataka s krivuljama intenzitet-trajanje (tzv. ID krivulje) iz svjetske literature, proizlazi da su u analiziranom razdoblju na području općine Lobor nastala klizišta veličine od 10 do 2.500 m2, uslijed oborinskih događaja koji su premašili granične vrijednosti prema Guzzetti i dr. (2008), a šest događaja su također premašili i granične vrijednosti prema Guzzetti i dr. (2008).Abstract: In the period from 2013 to 2015 in the municipality of Lobor numerous landslides were activated due to rainfall. Within this thesis data were collected for landslides from various sources: archive of local government, the National Center for Protection and Rescue, technical reports and geotechnical studies, as well as information from the media. Field investigation is also performed in order to check data and to collect descriptive data of the exact location of landslides, size of landslides and surface elements at risk. These data were used to analyze triggers of landslides, which were consisted of the identification of rainfall events which caused landslides, as well as defining the intensity and duration of the identified rainfall events. Measurements obtained by five meteorological stations, Bednja, Krapina, Zabok, Krapinske Toplice and Zlatar, were used to analyze precipitation. Based on data collected on the exact dates of activation of landslides, it was found that the extreme weather conditions occurred in 2013 and 2015. Based on the analysis of data seven precipitation events were found with the values of the intensity of rainfall ranging from 0,15 to 0,80 mm/h and the duration of precipitation values ranging from 192 to 504 h. By comparing these data with intensity-duration curves (ID thresholds) from scientific literature, it is shown that in the analyzed period in the Lobor municipality landslides (in size from 10 to 2500 m2) were caused due to precipitation events that exceed the limit values according to Guzzetti et al. (2008), and six events were also exceeded the limit values according to Guzzetti et al. (2008)

Similar works

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.