Sport Sponsorship Process in Brand Marketing

Abstract

Työssä oli tarkoitus luoda Func Food Finland Oy:n FAST Finland-lisäravinnebrändille onnistunut sponsorointiprosessimalli markkinointiviestinnän tueksi sponsoriurheilijoiden avulla. Tutkimuksessa haluttiin tarkastella myös yrityksen sponsorointiprosessin nykytilaa ja ilmentää selkeästi nykyisen sponsorointiprosessin kehityskohtia tarjoten. Tutkimus päätettiin tehdä, sillä yrityksellä ei ollut selkeää kuvaa nykyisestä sponsorointiprosessistaan ja tämän toimivuudesta. Nykyinen sponsoritoiminta aiheutti yritykselle merkittäviä kuluja, ja toimintaa täytyi tehostaa sekä taloudellisista syistä sekä yrityksen viestinnällisesti haastavan brändiuudistuksen toteutuksen tukemista varten. Tutkija toimi osana yrityksen jokapäiväistä toimintaa urheilijakoordinaattorin roolissa tehden samalla havaintoja sponsorointiprosessin nykytilasta. Havaintojen perusteella nykytilan olennaisimpia haasteita löydettiin ja niitä heijastettiin kirjallisuuskatsauksesta saadun teoriapohjan perusteella luotuun viitekehykseen. Teoriapohjan ja nykytila-analyysin pohjalta saatiin luotua yritykselle sponsorointiprosessimalli, jonka avulla yritys pystyy kehittämään urheilusponsoritoimintaansa nyt ja tulevaisuudessa.The goal of this study is to create a sport sponsorship process model for Func Food Finland’s FAST Finland sport nutrition brand. In addition, the aim is to identify the challenges in the current sport sponsorship process. The brand itself didn’t have a clear vision about the current situation of it’s sponsorship process. The current sponsorship process was not cost-efficient and it needed to be inproved. The company had to rethink the entire process and redefine their sponsorship process to support upcoming brand renewal. Researcher attended in the company’s day-to-day business and made observations about the current sponsorship programme and processes related to it. From the information gathered this way the researcher found several challenges in the sponsorship programme. With the previous studies the researcher created a new and functional sponsorship programme model for the company. By using this model the company can improve and evolve their sponsorship related processes now and in the future

Similar works

This paper was published in TUT DPub.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.