3D-printing – the new world map of logistics

Abstract

Materiaalia lisäävä valmistus tulee olemaan teknologinen murros monella toimialalla. Viime aikoina 3D-tulostimien kehittymisen ja hintojen laskun myötä yleinen keskustelu on keskittynyt siihen, miten tulostimia voidaan hyödyntää kotitalouksissa. Vähemmälle huomiolle on jäänyt murroksen vaikutukset kuljetuksiin ja toimitusketjuihin. Tässä tutkimuksessa keskityttiin kartoittamaan materiaalia lisäävän valmistuksen vaikutuksia maailmanlaajuisesti logistiikkaan. Työssä käytettiin yleiskielen termiä 3D-tulostus käsittämään kaiken tyyppinen materiaalia lisäävää valmistus. Tutkimuksessa luotiin logistiikka- ja konsulttiyritysten strategioiden kautta 3D-tulostuksen muutospolkuja, joiden avulla hahmotettiin muutoksen voimakkuutta. Muutospolut suunniteltiin ortogonaalisina. Näin polun voimakkuus ja vaikutukset voitiin säätää toisista poluista riippumattomana. Kolmea skenaariota 3D-tulostuksen yleistymisestä käytettiin lähtötietoina muutospoluille, joiden muutosvoimakkuudella tuotiin esiin vaikutukset toimitusketjuihin ja niiden hallintaan. Tutkimus osoitti, että 3D-tulostuksen aiheuttama teknologinen murros tulee vaikuttamaan voimakkaasti logistiikan toimitusketjuihin. Ne tulevat lyhenemään sekä maantieteellisesti että kuvaannollisesti. Maailmanlaajuiset toimitusketjut muuttuvat paikalliseksi toimitusverkostoiksi ja prosessivaiheet tulevat vähenemään. Varastoinnin tarve vähenee sekä valmistuksen välivarastoinnin että lopputuotteiden, mutta erityisesti varaosien osalta. Toimitusverkoston hallinnassa tulee informaation kuten dynaamisen tietovirran käsittely nousemaan entistäkin tärkeämpään asemaan ja edellyttää tehokasta ohjelmistojen käyttöä. Kuluttaja tulee olemaan toimitusverkostojen keskiössä ja kuluttajan rooli valinnan mahdollisuuksineen tulee korostumaan 3D-tulostuksessa

Similar works

This paper was published in TUT DPub.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.