The applicability of Business Model Canvas in the planning phase of business

Abstract

Tämä diplomityö tehtiin RealPark -yrityspuistolle, mihin tullaan rakentamaan noin 50 000 m2 toimitilaa Lempäälän Ideaparkin viereen. Alueelle on alustavasti suunniteltu erilaisia liiketoimintoja, kuten konekauppaa, rakennus- ja autoliikkeitä sekä vapaa-ajan tuotteita. Työn tavoitteena on luoda RealParkille perusteltu Business Model Canvas -liiketoimintamalli ja saada siitä liiketoiminnan kehittämisen työkalu kohdeyrityksessä. Varsinaisena tutkimuskysymyksenä on arvioida Business Model Canvasin soveltuvuutta liiketoiminnan suunnitteluvaiheessa. RealParkin Business Model Canvas luotiin kuuden kuukauden aikana keräämällä kokeneiden yrittäjien sekä ammattilaisten näkemyksiä hankkeen ympäriltä. Kerätyt näkemykset jalostettiin itsenäisesti Business Model Canvas -viitekehykseen. Tutkimuskysymykseen vastataan Business Model Canvasin aiempia käyttökokemuksia tutkien sekä RealPark -projektin kokemuksia hyödyntäen. Aiemmista käyttökokemuksista luotiin esimerkiksi SWOT -analyysi BMC:n havaituista ominaisuuksista, joita käytettiin soveltuvuusarvioinnin pohjana. Suunnitteluvaiheessa olevan liiketoiminnan todettiin sisältävän muun muassa suuren määrän vaihtoehtoja ja suunnitelmamuutoksia, liiketoiminnallista sitoutumattomuutta sekä liiketoimintäympäristön kasvavaa ymmärrystä. Business Model Canvas soveltuu sen kattavuuden, tiedonjakamiskyvyn, luovuuden lisäämisen sekä monikäyttöisyyden vuoksi tilanteeseen hyvin. Muuttuvassa ympäristössä haasteen synnytti kuitenkin mallin staattinen luonne, jonka vuoksi täysin valmista mallia on vaikea luoda. Malli profiloituikin enemmän liiketoiminnan kehittämisen työkaluksi. Suurin ongelma koettiin olevan mallin ja käytännön puutteellinen vuorovaikutus. Toimenpide-suosituksena on rakentaa Business Model Canvasta käytännön liiketoiminnan kanssa rinnakkain, jolloin teoreettiseen viitekehykseen saadaan konkretiaa ja lisätään sen toteutuskelpoisuutta. Toimeksiantajalle suositellaan Business Model Canvasin jatkokäyttöä sekä syventymistä RealParkin Business Model Canvas -luvussa heränneisiin kysymyksiin

Similar works

This paper was published in TUT DPub.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.