Improving the management of occupational health and safety related risks in the building phase of a nuclear facility

Abstract

Työturvallisuutta ja -terveyttä (TTT) säätelevät Suomessa työturvallisuuslaki sekä sen perusteella annetut tarkentavat säännökset, kuten valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta. Ydinjätteiden loppusijoitusta säätelevät Suomessa ydinenergialainsäädäntö sekä Säteilyturvakeskuksen laatimat YVL-ohjeet. Vaikka TTT-riskien hallintaa sääteleekin pääasiassa työturvallisuuslaki, ei ole täysin selvää, asettavatko ydinenergialainsäädäntö tai YVL-ohjeet TTT-riskien hallinnalle lisävaatimuksia jo ydinlaitoksen rakentamisvaiheessa. Tämän diplomityön päätavoitteena on kehittää työn tilanneen yrityksen (tilaaja) TTT-riskien hallintaa. Diplomityössä tutkitaan asettavatko ydinenergialainsäädäntö tai YVL-ohjeet ydinlaitoksen rakentamisvaiheessa lisävaatimuksia TTT-riskien hallinnalle. Työssä tarkastellaan myös työturvallisuuslain ja sen perusteella annettujen tarkentavien säädösten asettamia vaatimuksia sekä selvitetään tilaajan TTT-riskien hallinnan nykytaso. TTT-riskien hallinnan nykytaso selvitetään tutkimalla tilaajan laatimia turvallisuusasiakirjoja ja -suunnitelmia, vahinko- ja vaaratilanneraportteja sekä riskienhallinnan ohjeita ja tilaajan työmailla toimivien urakoitsijoiden laatimia työn menetelmäkuvauksia. Nykytason selvittämiseksi tilaajan organisaatiossa suoritetaan lisäksi henkilöstöhaastatteluja. Tilaaja on hankkimassa kaupallisen ohjelmiston riskienhallintaa varten. Ohjelmistolla halutaan helpottaa tietokannassa olevien riskien ja toimenpiteiden hallintaa sekä parantaa tietoturvaa riskienhallinnan osalta. Ohjelmiston käyttöönoton onnistumiseksi tässä työssä tutkitaan, millaisia asioita tietojärjestelmien käyttöönotossa on huomioitava. Tutkimustulosten perusteella ohjelmistolle laaditaan käyttöönottosuunnitelma ja lopuksi ohjelmisto jalkautetaan tilaajan organisaation käyttöön. Tutkimusten perusteella voidaan todeta, etteivät ydinenergialainsäädäntö tai YVL-ohjeet aseta ydinlaitoksen rakentamisvaiheessa olennaisia lisävaatimuksia TTT-riskien hallinnalle. YVL-ohjeissa on kuitenkin annettu erikseen vaatimuksia TTT-johtamisjärjestelmän kehittämisen sekä turvallisuuskulttuurin suhteen. Tilaajan TTT-riskien hallinta on hyvällä tasolla ja lainsäädännön asettamat vaatimukset täytetään. Tapaturmataajuus on tilaajan organisaatiossa ollut jo pitkään nolla. TTT-riskien hallinnassa ei havaittu suuria puutteita ja kehitettävää on lähinnä riskienhallinnan ohjeistuksen perehdytyksessä sekä tietyiltä osin menetelmäkuvausten vaatimustenmukaisuudessa. Tietojärjestelmän käyttöönoton onnistumisen kannalta tärkeitä tekijöitä ovat muun muassa henkilökunnan osallistuminen käyttöönottoprosessiin sekä asianmukaisen koulutuksen järjestäminen kaikille tuleville käyttäjille. Tilaajan käyttöönottosuunnitelmassa painopiste on erityisesti näissä tekijöissä

Similar works

This paper was published in TUT DPub.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.