Valkeakoski - Keskustan kulttuuriympäristön kehittäminen osana kansallista kaupunkipuistoa

Abstract

Valkeakosken kaupunki on aloittanut hankkeen kansallisen kaupunkipuiston perustamiseksi. Kaupunkipuiston tavoitteena on kaupunkiympäristön kehittäminen säilyttäen samalla sen arvokas kulttuuriperintö ja luonnonympäristö. Erilaisia suunnitelmia ja selvityksiä on tehty usein toisistaan erillisinä ja ehkä myös tavoitteiltaan eriävinä. Kaupunkipuiston asema kaupungin kehittämisessä on kuitenkin suunnitelmia yhteen kokoava ja ohjaava. Sillä on suuri merkitys erityisesti pienille kaupungeille, joilla ei ehkä muuten olisi mahdollisuutta erilaisten kaupunkiympäristöä kehittävien projektien käynnistämiseen. Kansallinen kaupunkipuisto on siten suuri mahdollisuus myös Valkeakoskelle. Valkeakoskella on vanhana myllykylänä ja siitä kehittyneenä teollisuuskaupunkina omaleimainen kulttuurihistoria, josta on säilynyt paljon erilaisia ajallisia kerrostumia kaupunkimaisemassa. Tämän diplomityön tavoite on ollut tutkia ja tarkastella näiden kerrostumien merkitystä ja niiden antamia mahdollisuuksia muuttuvalle, kasvavalle ja kehittyvälle kaupungille. Kansallinen kaupunkipuisto voi tällöin toimia keinona kaupungin identiteetin säilyttämiseen. Jotta paikan erityisyys ja identiteetti eivät heikkenisi, kaupungin eri osa-alueita tulee kehittää niiden ominaisluonteita vastaavalla tavalla ottaen huomioon ympäristön kestokyky rakentamiselle. Lähtökohtana on pyrkimys korvaamisen sijaan kaupunkikuvallisesti arvokkaan rakennuskannan säilyttämiseen ja täydentämiseen, mikä voi luoda edellytyksiä myös uusille toiminnoille ja aktivoida kaupunkiympäristöä. Keskustan suurimpia haasteita ja samalla valtavia mahdollisuuksia ovat suuri hyödyntämätön potentiaali tietyillä kaupunkirakenteen alueilla ja rakennuksissa sekä julkisissa ulkotiloissa ja puistoissa. Alueen kehittämisen kannalta keskeisiä näkökohtia ovat kävelykeskustan tukeminen ja liikenteen rauhoittaminen, oleskelupaikkojen ja aukioiden verkostojen kehittäminen, sekä viherympäristön ja puistojen ja näihin yhdistyvien monimuotoisten tapahtumien merkityksen vahvistaminen osana kaupunkikeskustaa - kaupunkipuiston kehittäminen sen käyttäjiä varten. Työtä on tehty tutkimalla keskustan rakennetun ympäristön aiempia vaiheita, nykytilaa ja yhdyskunnan historiallisia ominaispiirteitä sekä niiden näkyvyyttä kaupunkikuvassa ja laajemmassa maisemassa. Työ koostuu koko Valkeakosken kansallista kaupunkipuistoa esittelevästä osasta, kaupunkiympäristöä analysoivasta osasta ja aluekohtaisia kehittämissuunnitelmia esittelevästä osasta. Tämä diplomityö jatkaa laatimaani Valkeakosken kansallisen kaupunkipuiston perustamisselvitystä, ja se voidaan nähdä osana kaupunkipuiston perustamisen jälkeen laadittavaa alueen hoito- ja käyttösuunnitelmaa. Molemmat työt voivat toimia ajatusten herättäjinä kaupungin kehittämistä koskevissa keskusteluissa. /Kir11Valkeakoski has started a project to establish a national urban park. The objective of a national urban park is to develop the city with preserving its valuable cultural heritage and nature. The status of a national urban park in developing a city is integrating and guiding. The park offers great possibilities particularly for small towns that may not otherwise have resources for starting various urban environmental projects. National Urban Park is therefore a great opportunity also for Valkeakoski. Valkeakoski has as an old mill town and an industrial city a unique cultural history that can be seen as various different temporal layers in the landscape. The purpose of this master s thesis has been to examine the significance of these layers and their resources for the growing and developing city. A national urban park can then act as a means for preserving the identity of the city. In order to maintain the identity different areas of the city need to be developed in a way accounting to their character and taking into account the vulnerability of the environment. As a basis can be seen an effort into preserving and supplementing the valuable cityscape instead of replacing it. That can also create conditions for new functions and activate the urban environment. One of the challenges and at the same time one of the greatest opportunities of the centre is the unutilized potential of certain urban areas and buildings. The key aspects for developing the centre are supporting the pedestrian area and calming traffic, developing the network of open spaces and living places, strenghtening the signifigance of parks and green environment and the diverse events combined to them - developing the national urban park for its users. The work has been executed by studying the history and the current status of the built environment and historical characteristics of the community as well as their visibility in the cityscape and in the wider landscape. The work consists of a part presenting the entire area of the national urban park, a part analyzing the urban environment and a part presenting the regional development plans. This master s thesis continues the report of Valkeakoski national urban park and it can be seen as a part of the land use and management plan of the area. Both of the studies can act as openings for the discussions on the development of the city

Similar works

This paper was published in TUT DPub.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.