Article thumbnail

Mätning och styrning av tjänsteproduktion i energiföretag: en fallstudie om betydelsen av ett processorienterat arbetssätt

By Anders Sandoff and Catarina Tholin

Abstract

Forskningsprojektet syftar till är att på olika sätt belysa och analysera förändringar av den interna styrningen hos energibolag. Elmarknadsreformen har inneburit kraftiga förändringar både av konkurrenssituation och marknadsstruktur. Dessa förändringar parat med förändringar av en mer allmän karaktär, t ex avseende ökad betydelse av informations-teknik, tjänster och kompetens, utgör tillräckliga förutsättningar att anta förändrade förhållningssätt till den interna styrningen. Ett förhållningssätt som rönt stor uppmärksamhet är fokuseringen på ett horisontellt värdeskapande och de processer detta medför. Studien riktar därför ett särskilt intresse mot konsekvenser av införandet av ett processorienterat arbetssätt samt den roll mål och utvärderings-system ges i det nya arbetssättet. Forskningsprojektet bygger till största delen på en över ett år lång fallstudie av införandet av ett processorienterat arbetssätt inom Göteborg Energi AB. Fallstudien kompletterades under arbetets gång med intervjuer i tre andra energibolag. Syftet var att erhålla "motbilder" och med hjälp av dessa spegla fallstudiens resultat. Fallstudiens resultat bygger främst på strukturerade intervjuer och deltagande observation men även på ett stort antal interna dokument. En målsättning med fallstudien har varit att belysa ett brett spektrum av problemområdet vilket medfört att såväl ett lednings- och anställdas perspektiv använts.Energibolag; processorientering; styrning; mätning

OAI identifier:
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://swoba.hhs.se/gunwba/pap... (external link)
  • http://swoba.hhs.se/gunwba/pap... (external link)
  • http://swoba.hhs.se/gunwba/pap... (external link)
  • http://swoba.hhs.se/gunwba/pap... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.