Article thumbnail

ERK-mediated phosphorylation regulates SOX10 sumoylation and targets expression in mutant BRAF melanoma

By Shujun Han, Yibo Ren, Wangxiao He, Huadong Liu, Zhe Zhi, Xinliang Zhu, Tielin Yang, Yu Rong, Bohan Ma, Timothy J. Purwin, Zhenlin Ouyang, Caixia Li, Xun Wang, Xueqiang Wang, Huizi Yang, Yan Zheng, Andrew E. Aplin, Jiankang Liu and Yongping Shao
Publisher: 'Springer Science and Business Media LLC'
Year: 2017
DOI identifier: 10.1038/s41467-017-02354-x
OAI identifier:
Provided by: MUCC (Crossref)
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://www.nature.com/articles... (external link)
  • https://www.nature.com/article... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.