Archeologische Begeleiding ‘Plangebied Lange Juffer’, Rheden, Gemeente Rheden

Abstract

In de top van het dekzand is een aantal niet nader dateerbare sporen aangetroffen, deels natuurlijk, deels antropogeen. In tegenstelling tot de verwachting zijn er nauwelijks sporen van menselijke bewoning aangetroffen. Dit komt overeen met de resultaten van de noord - zuid georiënteerde proefsleuf (160 meter) van RAAP die op 13 april 2017 is aangelegd langs de Boswachterlaan. Deze locatie ligt ten zuidoosten van het waterleidingtracé op een afstand van circa 200 meter. De bodemopbouw daar week wel af van de langs de Lange Juffer aangetroffen bodemopbouw. Ter plaatse van de Boswachterlaan werd namelijk onder een dunne bouwvoor een gelige grofzandige ophooglaag met een dikte van circa 0.2 - 0.3 meter aangetroffen. Daaronder werd een 0.3 - 0.5 meter dikke bruingrijze zandlaag aangetroffen. De laag was sterk doorworteld. In deze laag werden sporen van vele greppels aangetroffen. Het geheel wekte de indruk te zijn omgezet ten behoeve van bosaanleg. De sporen van bewoning lijken in dit gebied vooral te zijn geconcentreerd ter plaatse van de voet van de stuwwal, op de gordeldekzandafzettingen ten westen van de Hardewijkerweg en ten noorden van de Zutphensestraatweg. Daar zijn bij archeologische onderzoeken in het kader van de aanleg van de Traverse Dieren (de verbindingsweg tussen de N348 en Zutphen door Dieren) diverse archeologische vindplaatsen aangetroffen, waaronder een grafveld en een nederzetting uit de IJzertijd, sporen van een mogelijk tweede grafveld met kringgreppels (Late Bronstijd/ Vroege IJzertijd) aan de oostzijde van Dieren tussen de Burgemeester de Bruinstraat en de Kattenberg , verspreide sporen van bewoning uit de periode van het Mesolithicum tot en met de Nieuwe Tijd , sporen van de Hof te Dieren uit de Middeleeuwen en de Nieuwe Tijd en sporen uit de Tweede Wereldoorlog (o.a. bij de Burgemeester Willemsestraat en ten westen van de Lange Juffer )

Similar works

Full text

thumbnail-image
Last time updated on 3/31/2019

This paper was published in NARCIS .

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.