archeologisch bureauonderzoek Westenschouwense Inlaag te Schouwen-Duiveland

Abstract

De verwachting voor archeologische resten uit het Paleolithicum, Mesolithicum en Neolithicum is zeer laag: voor de eerste twee perioden omdat de afzettingen uit die perioden in respectievelijk het Mesolithicum en Neolithicum met meters zijn geërodeerd. Voor het Neolithicum geldt een zeer lage verwachtingswaarde omdat het plangebied destijds in open zee lag. Van de Bronstijd tot en met de Romeinse tijd lag het plangebied in een veengebied. De verwachtingswaarde voor archeologische resten uit de Bronstijd en IJzertijd is daarom laag, de verwachtingswaarde voor archeologische resten uit de Romeinse tijd is middelhoog. In de Late-Middeleeuwen zijn de vroegmiddeleeuwse getijdeafzettingen in het noordelijke deel van het plangebied afgedekt met een laag duinzand. De gespecificeerde archeologische verwachtingswaarde voor de Middeleeuwen en Nieuwe tijd is middelhoog. De archeologische resten uit de Bronstijd - Romeinse tijd worden in de Hollandveenafzettingen ver-wacht. De archeologische resten uit de Vroege-Middeleeuwen worden in de top van de getijde-afzettingen verwacht. Archeologische resten uit de Late-Middeleeuwen en Nieuwe tijd worden in het zuiden van het plangebied eveneens in de top van de getijde-afzettingen verwacht. In het noorden van het plangebied worden ze zowel in de getijde-afzettingen als in de bovenliggende duinzandafzet-tingen verwacht

Similar works

Full text

thumbnail-image
Last time updated on 3/30/2019

This paper was published in NARCIS .

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.