Plangebied Van Rensselaerweg te Spankeren, gemeente Rheden: Opgraving – variant archeologische begeleiding

Abstract

In opdracht van Oculentis heeft RAAP een opgraving – variant archeo-logische begeleiding uitgevoerd in het kader van nieuwbouw in de gemeente Rheden. Binnen het plangebied zijn resten opgegraven van een nederzettingsterrein uit de vroege ijzertijd. Hoewel er in principe meerdere fasen aanwezig kunnen zijn, kunnen deze op basis van vondstmateriaal of kenmerken van de sporen niet worden onderscheiden. Daarnaast zijn er in het plaggendek enkele sporen aanwezig (een greppel en een kuil) die buiten deze vindplaats uit de ijzertijd vallen en worden toegeschreven aan het agrarisch gebruik van het gebied in de periode late middeleeuwen – nieuwe tijd. Het onderzoek heeft als primair doel het ex situ veilig stellen van archeologische resten die door de civieltechnische werkzaamheden bedreigd worden. Gesteld kan worden dat op spoorniveau hieraan is voldaan. Tijdens het onderzoek is geheel voldaan aan de voorgeschreven strategie. De resten die daadwerkelijk direct bedreigd werden, zijn opgegraven. Echter, op vindplaatsniveau is de toegepaste strategie niet toereikend geweest. Omdat de vindplaats zeer versnipperd is opgegraven, kunnen de sporen moeilijk worden geïnterpreteerd. Eventuele structuren zijn niet geheel in beeld gebracht

  Similar works

  Full text

  thumbnail-image
  Last time updated on 3/30/2019

  This paper was published in NARCIS .

  Having an issue?

  Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.