Udenhout Den Bogerd fase 1: Den Bogerd van neolithicum tot nu - Deel I. Definitieve onderzoeken en een inventariserend onderzoek in plangebied Den Bogerd, Udenhout (gemeente Tilburg)

Abstract

Eind 2015 heeft Archol BV een opgraving uitgevoerd binnen plangebied Den Bogerd, te Udenhout (gemeente Tilburg). Het plangebied zal ontwikkeld worden voor woningbouw en ten behoeve van de eerste ontwikkelingsfase is een definitieve opgraving (DO) uitgevoerd. In totaal is meer dan 1,4 ha archeologisch onderzocht. Het onderzoeksgebied maakt landschappelijk gezien deel uit van een omvangrijk gebied met dekzandwelvingen. Het gaat hierbij om relatief hoog gelegen zones t.o.v. omliggende dalinsnijdingen. De locatie bevind zich op een dekzandhoogte van oude dekzanden, hoofdzakelijk ontstaan door insnijding van periglaciale beekdalen (Weichselien). Binnen het onderzoek zijn sporen uit meerdere tijdsperiodes aangetroffen. De jongste fase bestaat uit verkavelingsgreppels die dateren in de Nieuwe tijd. De oudste fase wordt vertegenwoordigd door minimaal drie plattegronden die in de midden of mogelijk late bronstijd gedateerd kunnen worden. Verder zijn er sporen aangetroffen uit de late ijzertijd

  Similar works

  Full text

  thumbnail-image
  Last time updated on 3/30/2019

  This paper was published in NARCIS .

  Having an issue?

  Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.