Plangebied Winterswijk Oost, deelgebieden 9 Aerden Kruijk en 20 Schippersbeek, Gemeente Winterswijk: Archeologisch vooronderzoek: proefsleuvenonderzoek en archeologische begeleiding

Abstract

In opdracht van Waterschap Rijn en IJssel heeft RAAP van 21 november 2017 tot 8 maart 2018 een archeologisch proefsleuvenonderzoek en archeologische begeleiding uitgevoerd in het kader van natuurontwikkeling in de gemeente Winterswijk. Het onderhavige onderzoek is een vervolg op het bureauonderzoek en eerder proefsleuvenonderzoek, waaruit is gebleken dat er binnen het plangebied archeologische resten aanwezig kunnen zijn en dat zich specifiek in deelgebied 20 restanten manifesteren van de Sikking landweer. In het grootste gedeelte van het onderzoeksgebied zijn geen behoudenswaardige vindplaatsen aangetroffen. De enige uitzondering vormt de Sikking landweer, waarvan de ligging en opbouw reeds door voorafgaand onderzoek bekend was, en tijdens het onderhavig onderzoek is bevestigd. In deelgebied 20 is een reconstructie van de landweer opgeworpen. Hierbij zijn de historische greppels van de landweer verloren gegaan. Aangezien er binnen het plangebied geen behoudenswaardige resten (meer) aanwezig zijn, gelden er vanuit archeologisch oogpunt geen restricties voor de verdere planvorming binnen het onderzoeksgebied

  Similar works

  Full text

  thumbnail-image
  Last time updated on 3/30/2019

  This paper was published in NARCIS .

  Having an issue?

  Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.