Plangebied Randenburgseweg 18 in Reeuwijk, gemeente Bodegraven-Reeuwijk; archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek (verkennende fase)

Abstract

In opdracht van Studio Ron van Leent heeft RAAP in januari 2018 een archeologisch onderzoek uitgevoerd in Plangebied Randenburgseweg 18 in Reeuwijk, gemeente Bodegraven-Reeuwijk. De aanleiding voor dit onderzoek is het voornemen om op deze locatie een woning te bouwen. Zoals op basis van het bureauonderzoek reeds verwacht werd, bestaat de opbouw van het plangebied uit een meerdere meters dit veenpakket (Hollandveen Laagpakket van de Formatie van Nieuwkoop). In twee boringen (boring 1 en boring 5) is op respectievelijk 4,5 en 4,8 m –Mv een laag slappe klei aangetroffen, die geïnterpreteerd kan worden als het Laagpakket van Wormer. Op dit Laagpakket van Wormer konden resten uit het neolithicum worden verwacht. Gezien het feit dat het Laagpakket van Wormer binnen het plangebied uit een slappe, sterk siltige klei bestaat wordt de kans dat er op dit niveau archeologische resten uit het neolithicum aanwezig zijn klein geacht

Similar works

Full text

thumbnail-image
Last time updated on 3/30/2019

This paper was published in NARCIS .

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.