Verbreden watergangen gemaal Schore, gemeente Kapelle; archeologisch vooronderzoek: een inventariserend veldonderzoek proefsleuven

Abstract

In opdracht van Waterschap Scheldestromen heeft RAAP tussen juli 2015 en november 2016 gefaseerd een inventariserend veldonderzoek in de vorm van proefsleuven uitgevoerd in verband met de verbreding van de watergangen naar het gemaal Schore in de gemeente Kapelle. Het onderzoek heeft geen archeologische sporen uit de IJzertijd of Romeinse tijd opgeleverd. Wel is een groot aantal moerneringskuilen aangetroffen. Het gaat zowel om incidentele als systematische moernering. Op basis van aardewerk dat in sommige kuilen is gevonden kan de moernering vermoedelijk in de 15e eeuw, maar mogelijk ook daarna geplaatst worden. Ook zijn enkele jongere sporen uit de Nieuwe tijd aangetroffen in de vorm van greppels. De bodemopbouw komt in grote lijnen overeen met hetgeen werd verwacht. Er is sprake van wadafzettingen die door veen overgroeid zijn geraakt. De bovenkant van het veen is in het grootste deel van het plangebied veraard. Op het veen zijn kwelderafzettingen gevormd, die nog slechts in enkele delen van het tracé aanwezig zijn. Op het veen, dan wel de kwelderafzettingen, zijn poelafzettingen gevormd. In verschillende delen van het tracé is, in tegenstelling tot wat verwacht werd, sprake van smalle geulen die zich hebben ingesneden tot in het veen. Deze zijn bij het booronderzoek niet waargenomen, waarschijnlijk omdat die tussen de mazen van het boorgrid zijn door geglipt. Het onderzoek heeft geen aanwijzingen opgeleverd voor de aanwezigheid van (waardevolle) archeologische resten in het onderzoeksgebied

  Similar works

  Full text

  NARCIS Provided a free PDF (195.62 KB)

  Last time updated on March 30, 2019View original full text link

  This paper was published in NARCIS .

  Having an issue?

  Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.