Pedagogia de la mort: percepcions i necessitats formatives que té el professorat d'escoles i els aprenents de mestre pel que fa a la pedagogia preventiva sobre la mort /

Abstract

Departament responsable de la tesi: Departament de Pedagogia Aplicada.Premi Extraordinari de Doctorat concedit pels programes de doctorat de la UAB per curs acadèmic 2018-2019Aquesta tesi tracta d'abordar l'explicació sobre com el disseny, l'organització i la posada en escena d'una pedagogia preventiva sobre la mort a l'escola esdevé un repte i alhora una necessitat de l'escola del segle XXI. En aquest sentit, s'aborda la temàtica que ens ocupa des de quatre disciplines: la filosofia, la sociologia, la pedagogia i la psicopedagogia. D'aquesta manera es pretén donar una visió àmplia de la pedagogia preventiva sobre la mort: des dels seus inicis filosòfics, passant per les diverses concepcions culturals fins la seva comprensió i treball des de la pedagogia i la psicologia. En la societat del segle XXI imperen grans canvis a grans velocitats. Per aquest motiu és necessari que els docents renovin i innovin les seves pràctiques educatives. Tanmateix, aquest fet no és motiu per oblidar diversos aspectes vinculats a la pedagogia de la mort. Un dels principals motius és el cultiu emocional per la normalització educativa del concepte de mort. És per això que confirmem la necessitat i la importància de la formació del professorat pel que fa a la pedagogia preventiva sobre la mort. Si es normalitzés la mort com a part de la vida, així com les diverses reaccions emocionals que comporta, segurament s'evitarien moltes malalties de caire psicològic. Per aquest motiu, en aquesta tesi s'aporten diferents fonaments que inciten a repensar i reflexionar sobre l'esmentada pedagogia als centres escolars, atès que és pràcticament inexistent, tot i que és de vital importància. La tesi inclou la realització de 12 entrevistes a professionals de reconegut prestigi dins del seu camp del coneixement. A més, es realitzà una avaluació de necessitats formatives i percepcions dels estudiants de 4t de grau en Educació Primària de la Universitat de Lleida i dels mestres en actiu de les escoles públiques de Lleida. Alhora, es dugué a terme una anàlisi documental de propostes didàctiques i programes pedagògics en Accés Obert sobre pedagogia preventiva sobre la mort. Per finalitzar, es proporciona un conjunt d'eines i estratègies per tal de dissenyar un programa pedagògic preventiu sobre la mort a l'escola. Mitjançant aquestes nocions, es pretén definir i acceptar la mort des de l'escola de forma prèvia a l'esdeveniment tràgic. En aquesta tesi doctoral s'esbossen una sèrie de conclusions sobre l'estudi de cas dut a terme a la ciutat de Lleida, entre les quals destaquen la poca formació que duu a terme el professorat en actiu en pedagogia preventiva sobre la mort, així com la poca oferta educativa que s'ofereix temàtica a la universitat. Alhora, es destaca la voluntat de part del professorat, així com dels estudiants de grau, qui afirma la necessitat d'una posada en pràctica d'una pedagogia preventiva sobre la mort a l'escola, tot i que aquesta sigui el gran tabú social i educatiu del segle XXI.This thesis tries to address the explanation as to how the design, organization and staging of a preventive pedagogy about death at school becomes a challenge and at the same time a need for 21st-century school. In this sense, the subject that deals with us from four disciplines is addressed: philosophy, sociology, pedagogy and psychopedagogy. In this way, it is intended to give an overview of preventative pedagogy about death: from its philosophical beginnings, going through different cultural conceptions to its understanding and work from pedagogy and psychology. In the society of the 21st century, great changes are at high speeds. For this reason it is necessary for teachers to renew and innovate their educational practices. However, this is not a reason to forget several aspects linked to the pedagogy of death. One of the main reasons is the emotional culture for the educational normalization of the concept of death. That is why we confirm the need and the importance of the training of teachers in preventive pedagogy about death. If normalizing death as part of life, as well as the various emotional reactions it entails, many illnesses of a psychological nature will probably be avoided. For this reason, this thesis provides different fundamentals that encourage rethinking and reflecting on the aforementioned pedagogy in schools, since it is virtually nonexistent, although it is of vital importance. The thesis includes the carrying out of 12 interviews with professionals of recognized prestige within their field of knowledge. In addition, an evaluation of the educational needs and perceptions of the 4th grade students in Primary Education of the University of Lleida and the active teachers of the public schools of Lleida was carried out. At the same time, a documentary analysis of didactic proposals and pedagogical programs in Open Access on preventive death pedagogy was carried out. To finish, a set of tools and strategies is provided to design a preventive pedagogical program on death at school. Through these notions, it is intended to define and accept death from school prior to the tragic event. In this thesis, a series of conclusions are drawn on the case study carried out in the city of Lleida, among which the few training carried out by teachers active in preventive death pedagogy, as well as The little educational offer that is offered at the university theme. At the same time, the willingness of part of the teaching staff as well as of the undergraduate students stands out, who affirms the necessity of putting in practice a preventive pedagogy about the death in the school, although this is the great social taboo and educative of the 21st century

Similar works

This paper was published in Diposit Digital de Documents de la UAB.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.